200 LET POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SVATÉHO VAVŘINCE V DRAHOTUŠÍCH (1810 – 2010)

 

Program oslav 17. - 18. července 2010


Sobota 17.7.

v 17:00 Začátek výstavy památek kostela v jeho prostorách 
18:00 Varhanní koncert v kostele sv. Vavřince


Neděle 18.7.

v 10:00 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Vavřince 
11:30 Dechová hudba Partutovjanka před kostelem 
12:00 Slavnostní oběd pro pozvané hosty
13:00 -14:30 a 16:30 -18:00 Výstup ke zvonům a výhled z věže; každých 15‘
15:00 Svátostné požehnání a koncert Scholy Drahotuše
19:30 Ukončení prohlídky výstavy a kostela

Doprovodný program během roku 2010


Neděle 16.5. 7:50 a 14:00 3. farní den v Drahotuších
Sobota 22.5. 20:30 Svatodušní vigilie v kostele sv. Havla v Podhoří
Neděle 30.5. 17:00 MAMAZAS (malá mariánská zahradní slavnost) na faře v Drahotuších

Neděle 6.6. 7:50 Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem po náměstí 
červen výtvarná soutěž dětí zdejší ZŠ
Neděle 13.6. 15:00 Poutní mše sv. v kostele sv. Antonína ve Středolesí 
Neděle 20.6. 18:00 Koncert dětského sboru Cantabile

1. - 5.7. 4.vodní pouť mládeže„Bečvou(a Moravou)na Velehrad“
Pondělí 19.7. 18:00 Mše svatá z výročí posvěcení kostela
Sobota 24.7. Cyklopouť ke sv. Anně do Staré Vody na Libavé
Neděle 25.7. Tradiční svatoanenská pouť v Drahotuších; 10:00 Mše sv. před hřbitovní kaplí sv. Anny 
Sobota 31.7.  Adorační den farnosti 8:00 – 16:00

Neděle 8.8. 7:50 Mše sv. ke cti patrona kostela – sv.Vavřince 1500 Svátostné požehnání v kostele sv. Vavřince
Neděle 15.8. 15:00 Poutní mše sv.v kapli Nanebevzetí P.Marie v Milenově

Sobota 11.9. Pouť farností na Provodov, do Štípy a Luhačovic
Neděle 12.9. 15:00 Poutní mše sv. v kapli Povýšení sv. Kříže ve Velké
Neděle 26.9. 15:00 Poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Radíkově

více před jednotlivými akcemi na vývěsce kostela a na http://farka.antiochia.cz

Farnost Drahotuše:

Drahotuše farní kostel sv.Vavřince,hřbitovní kaple sv.Anny(1732) a fara(1870)
V kostele mše sv. v neděli 7:50 a po, st, pá 18:00 (zimní čas 17:00) Milenov kaple Nanebevzetí Panny Marie (1867); mše sv. 1x za měsíc Radíkov kaple sv. Václava (1939); mše sv. 1x za měsíc v sobotu
Slavíč kaple sv. Josefa (1883); mše sv. 1x za měsíc v sobotu
Velká kaple Povýšení sv. Kříže (1878); mše svatá 1x za měsíc v sobotu
Středolesí filiální(dřív farní)kostel sv.Antonína(1817)a fara. Pouť a dle potřeby
Rybáře, Lhotka, Klokočí, Hrabůvka, Osada Na Hrázi -zde se neslouží; nemají kaple

Zveme Vás na oslavu tohoto významného výročí.


K této příležitosti bude vydána publikace
o kněžích působících v drahotušské farnosti od r.1623

Z dějin farního kostela sv. Vavřince v Drahotuších


1535 u kostela postavena kamenná věž a kostel i věž byly přikryty břidlicí

1692 P. Tomáš Kainer postavil svým nákladem na jižní straně farního kostela boční kapli Nejsvětější Trojice se třemi kopulemi.

1742 dostal farní kostel nový plochý strop a nový kůr

1743 staré varhany na kůru byly zvětšené o několik rejstříků.

23.4.1744 položen základní kámen další boční kaple ke cti sv. Josefa na levé straně kostela, aby byl kostel zvětšen – dal ji postavit patron Carl kníže Dietrichstein.

10.7.1754 na novou věž vyzdvižená měděná pozlacená báně s železným křížem.

21.4.1784 položil farář Andreas Kellner základní kámen.

1784 – 1787 na základech starého kostela postaven větší kostel se stejným zasvěcením.

Od 11.5.1784 mše sv. slouženy v předsíni pod věží z r. 1535, která zůstala v původním stavu, kde dal postavit dva nouzové oltáře. Pozdně barokní jednolodní stavbu, vybudoval Josef Goerig dle návrhu místního faráře Ondřeje Kellnera.

15.4. 1787 dokončena klenba chóru farního kostela, 22.7. prvně kázáno z mramorové kazatelny.

19.10.1788 nový kostel sv.Vavřince benedikován lipenským děkanem Johannem Hauschildem.

1806 varhanář Sebastian Staudinger z Engelsberku ve Slezsku zde postavil varhany.

19. 7. 1810 Konsekrace kostela generálním vikářem a pomocným biskupem olomouckým Aloisem Krakovským z Kolovrat (pozdějším arcibiskupem pražským).

1854 střecha kostela nově přikryta břidlicí a věže novým způsobem obnoveny. Uvnitř vymalován a postaveny nové oltáře a pořízeny oltářní obrazy: sv.Vavřince na hlavní a sv.Valentina a PM Bolestné na boční oltáře.Obrazy vídeňského mistra Ant.Wörndt

15.10.1899 dokončen nový oltář z kararského mramoru kroměřížským sochařem Neumannem a konsekrován r.1901 (14.-17.6.) při generální vizitaci arcibiskupem Kohnem

1945-46 provedena velmi důkladná oprava farního kostela.

Po r. 1974 stahoval a maloval se kostel.

Po r. 1990 generální oprava varhan.

Z obšírného zápisu kronikářů o posvěcení kostela 18. – 20.7.1810


… dostali páni faráři dekret, že Jejich Milost biskupská Aloisius z Kolovrat, biskup Sarep-ský a hrabě, prelát a archidiaconus hlavního kostela olomuckého, generální vikář arcibiskupa a kardinála Antonia Theodora z Colloredi, míní provést generální visitaci i lipenského děkanství.
Toho dne 18.juli drahotušští sousedi proti němu na koněch s trubačem vyjeli a u kamenné-ho kříže naň čekali.U hospody přijali jej domácí pěší vojáci drahotušští a dovedli ho až před dům Ambrože Bekara. Tam jej přivítal náš pan děkan Johanes Rösner, pan kaplan Franciscus Elsner, cooperator Georgius Wiesner, s jinými duchovními a doprovodili jej do domu farního pod balda-chýnnem, kterýžto nesli Jan Jemelka, Matuš Gogil,Anton Bekárek a Ondřej Kelner,mezi zvukem trub a bubnů a feldmusik. Nejprve se ubíral do chrámu Božího. Když na své připravené klekadlo před oltářem poklekl, pan děkan vystavil monstranci a začalo se Pangelingua, nato po požehnání oblékli Jejich Milost do biskupských rouch, přistoupil k oltáři a zpíval verše o svátosti oltářní a o svatém Vavřinci a odříkaje tyto, dali mu černou štolu a pluviál a začalo duchovenstvo se modlit za mrtvé. Pak opět vzal bílý pluviál a štolu, šel k křtitelnici, oltáře prohlédl a opět se k hlavnímu oltáři vrátil a dal všem biskupské požehnání. Zase s muzikou byl doveden do farního domu.
Ráno 19.juli před 7.hodinou mezi hlučnou muzikou a pěším vojskem doveden byl mnohý-mi duchovními do chrámu Božího ke konsekrování (posvěcení) chrámu Božího sv. Vavřince, kteréžto trvalo až do půl jedenácté, potom pan děkan Joannes Rösner měl kázání, pan biskup slavnou zpívanou mši svatou, pak dal velebnou svátostí lidu požehnání a opět mezi zvukem muziky a od duchovenstva a od pěších vojáků byl odveden do farního domu. K tomuto conse-crirování sjelo se duchovenstvo z Drahotuš a celého širého okolí a biskupův doprovod - jeho caeremonirius Ignatius Skoda, jeho commisarius velebný pán Francius Veith, a dalších 17 kněží.
Na druhý den, tj. 20juli ráno o 7 hodinách vedl se opět tento biskup mezi vojskem a znějící muzikou do chrámu Božího, nato tichou mši svatou sloužil a na choře instrumentalská muzika se konala. Po mši svaté biřmoval 851 osob a na to opět s muzikú doveden jest do domu farního a tam generální visitaci vykonával, ke kterejžto pan vrchní Kucžera z Hranic a z každé obce dvě osoby se musely dostavit. Byla již jedna hodina z poledne, když s tou visitací hotový byl.
Po obědě byl veden mezi muzikou, vojskem a pannami Jejich Excelencí do školy a tu děti, co se naučily z katechismu, čtení, slabikování a poznávání písem musely opakovat. Nato šel do chrámu Božího mezi muzikou, vojskem a pannami a drželo se Te Deum laudamus a po daném požehnání nasedl na spřežení a do Jezernice se odebral. Naši vojáci a panny až k svaté Anně, koňáci ale až do Jezernice ho vyprovázeli. Po ty tři dni z moždířů se střílelo, muzika při obědě se konala a ta největší čest se jemu proukazovala.

Seznam v Drahotuších působících katolických farářů


1. Jiří Slovák 1546
2. Jan Pečínka 1550-1555 (+ v Drahotuších)
3. Gabriel 1555-1558 (+ v Drahotuších)
4. Krištof 1558
5. Jarolím 1559
6. Matyáš 1561
7. Jiřík 1573-1574
8. Jan Pila 1576-1579 (+ v Drahotuších)
9. Viktorin Přibyslavský 1558-1592 (+ v D.)
10. Blažej Borovský 1602-1603 (farář v Hranicích a Drahotuších)
11. Vincenc Čelka 1609-1622

1622 fara předána jezuitské misii

12. Samuel Tuček 1623-1624

1627 katoličtí kněží z Drahotuš vypuzeni

Od r. 1644 byly v Drahotuších vedeny křestní matriky, díky kterým bylo možno vytvořit seznam místních farářů:

13. Valentin Topolanský 1624-1626 a 1644 1946 (+ v Drahotuších)
14. Tomáš Hickel 1647-1657
15. Jan František Gizansky 1657-1671
16. Konstantin Ignác Kolnowsky 1671-1674
17. Jiří František Valenta 1674-1684
18. Tomáš Antonín Kainer 1684-1718
19. František Bernard Berger 1718-1726
20. Cyril Jakob Klátil 1726-1751
21. Jan Antonín Kandrnal 1751-1769
22. František Josef Polke 1769
23. Ondřej Kellner 1769-1800 (stavitel kostela, + v Drahotuších)
24. Josef Kornitzer 1800-1805
25. Jan Rössner 1805-1818
26. Josef Mück 1818-1833
27. František Axmann 1833-1843
28. František Fiedler 1844-1845
29. Jan Radda 1846-1867 (+ v Drahotuších)
30. Petr Vysoudil 1867-1876 (+v Drahotuších)
31. František Brossmann 1877-1893
32. František Hynek 1893-1912 (+ v Drah.)
33. František Přikryl 1912-1939 (+ v Drah.)
34. Jan Šulák 1940-1942
35. Josef Brhel 1943-1958
36. František Hejna 1958-1970
37. František Ptáček 1970-1974
38. Josef Vít Husek 1974-2004

Farnost spravovaná z Hranic (Jiří Doležel)

39. Radomír Šidleja od 1.7.2005