Bože,ty ukazuješ všemohoucnost nejvíce tím,že se smilo-váváš a nenecháš nás bez pomoci;posiluj nás svou milostí,abychom stále usilovali o dosažení toho,co nám slibuješ;došli do nebeské slávy

Žl 146 Duše má chval Hospodina!

Nedělní téma: Neomylnost Církve KKC 889–892

 

1. čt. Am 6,1 -7; 2. čt.:1Tim 6,11-16; Ev.: Lk 16,19-31

Charisma neomylnosti ve věcech víry a mravů;komu přísluší toto charisma (nástupce Petra a sbor nástupců apoštolů)

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 27/9 – 18:00

St 29/9 – 18:00

Pá 1/10 – 18:00

Ne 3/10  –  7:50

Jezernice

Út 28/9 – 18:00

 

 

Ne 3/10  –  8:00

Partutovice

Po 27/9 – 16:30

 

Čt 30/9 – 16:30

Ne 3/10  –  9:30

Loučka

Út 28/9 – 9:30

St 29/9 – 18:00

 

Ne 3/10  –  9:30

Potštát

 

Čt 30/9 – 18:30

Ne 3/10  – 11:00

Podhoří

Pá 1/10 – 18:00

Ne 3/10  – 11:00

Na opravy: Potštát12,2; Partutovice1,9; Drahotuše2,7; Jezernice1,5; Loučka 0,9; Podhoří1,1

Dnes *14:00 v Hranicích se setkají animátoři děkanátu Hranice

Přijďte! Vytvoříme společenství, naplánujeme akce; s otcem Antonínem

*15:00 bude Radíkově slavnostní poutní mše svatá ke cti sv. Václava

V týdnu

* Začne výuka náboženství: Drahotuše 1.+2.roč. v út.ve 13:00, 3.roč.(+ příprava na 1.sv.přij.) v pondělí ve 12:50,  4.-9. roč.ve čt.13:50. Kromě 1.a 2.roč. se sejdeme již v tomto týdnu a to v přízemí u schodiště. Střítež ve středu ve 12:45, Loučka ve středu ve 14:00, Potštát ve čtvrtek 12:00 a 13:00(starší), Partutovice v pondělí ve 14:00.

* v pondělí v 19:30 – společenství manželů na faře v Drahotuších

* v úterý v 19:00 – modlitební společenství na faře v Drahotuších

* ve středu od 15:00, v 18:00 – mše sv., adorace – Pouť ke cti Archandělů ve Špičkách

* Od pátku 1.10. bude opět v Drahotuších Lurdská kaple otevřena od 6:30-18:00

Udělej něco pro svou duši i tělo a vydej se s námi 2. října na pěší pouť na Sv.Hostýn

Po páteční mši sv. v Drahotuších budou požehnány nové korouhve našich farností a s námi na pouť pak v sobotu budou neseny jen ty, které budou mít zástupce ze svých farností. Předpokládaná větší zastávka po 11km mezi 10:15-11:45 v Horních Nětčicích u kaple sv.Antonína; jinak operativně u křížů, zdrojů vody apod.   Jídlo pochopitelně s sebou, vodu lze v lese před Krásnou vyhlídkou doplnit.      Náplast a náhradní ponožky doporučujeme. Více na plakátech. Po návratu do Bystřice lze buď jet domů (bus 16:30) nebo do Zlína na festival –viz níže- přistavenými auty. Těší se na vás(snad při obnovené tradici)otcové R+A

Příští neděli: Vyrobte si draky na drakiádu. Sejdeme se ve 14:00 u mlýna v Partutovicích.

Festival Pod věží (1.-3.10.)

Přehlídka hudeb.skupin z ČR a SR opírajících se o hodnoty křesťanství - před kostelem PM Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích. Program: pátek 18:00- neděle 17:30. Sobota: hlavní program – cca 14:00 - 22:00, www.festivalpodvezi.cz

Poznej věřící spolužáky

Vlna malých studentských akcí (párty, promítání filmů...), které budou mít společné 3 prvky: setkání a vzájemné seznámení věřících studentů - prezentace úryvku z Bible (četba, projekce, film, poslech) a společná práce s ním - společná modlitba. Proč? Na každé škole, fakultě, oboru, koleji či v městské čtvrti je spousta věřících studentů, kteří chtějí poznat své věřící spolužáky či spolubydlící. Zvlášť, když někdo přijde do nového města, je vděč-ný za možnosti poznání věřících přátel. Můžeš se zapojit i Ty. www.biblickýimpulz.cz

4. celostátní misijní kongres dětí; sobota 2. 10. v Plzni

10:00 mše sv., 12:00 misijní olympiáda, 17:00 – rozeslání misionářů. www.misijnidila.cz

Národní svatováclavská pouť 27. a 28.9.

Stará Boleslav: Bazilika sv.Václava 27.9. –18:00 mše sv.,19:50 vítání relikvie sv.Václava, 20:00 Slavnostní koncert,nešpory. 28.9. od 6:25 program v bazilice (7,8,9 a17h mše sv.) na Mariánském náměstí 28.9. 10:00 – Slavnostní mše svatá za účasti biskupů, předsedá Mons. Dominik Duka OP, od 12:00 hudební a divadelní představení, 20:00 ohňostroj. Bazilika P.Marie od 12h duch.program s uctív.palladia. 17h koncert hudby Hradní stráže

Praha–katedrála 28.9. v 17h zpívané nešpory,  v 18h – slav. mše svatá, Mons. D.Duka.

Sexuální výchova ve škole ano či ne?

Zásadně protestujeme(podpořeni listem biskupů)proti Doporučení Min.školství k sexuál. výchově na ZŠ –viz IL z počátku září.V kostelích můžete podpisem petici i vy podpořit.

Národní pouť do Říma 7. 12.11.2010

Cena 6 000Kč zahrnuje dopravu(bus) a 3x ubytování s polopenzí. Přihlášky v kostelích.

Opět po roce soutěž pro školáky Bible a my – témata pro letošní rok

3.-5.tř. – Od stvoření do Abraháma, 6.a 7.tř. – David, 8.a 9.tř. – Jonáš, SŠ – Listy ap.Pavla Římanům a Galaťanům. Školní kola budou na školách v předposledním říjnovém týdnu

PÁN JEŽÍŠ JAKO KRÁL

Bible nám Ježíše představuje i jako krále. Je Král králů, ale jeho království není z tohoto světa, jak sám říká Pilátovi. (J 18,36n) Není to kus země, les ani pole.Jeho království je vláda Boží,lásky a dobra nad lidmi,tam už nemá místo zlo ani utrpení.Sem nás zve.Oslovení„Král“se vyhýbal. Židé si mysleli, že mesiáš si v Jeruzalémě vystaví sídlo, vyžene římské vojáky a židovské krá-lovství bude slavné jako za dnů krále Davida. Proto Ježíše jako krále vítali, když na oslátku vjížděl před velikonocemi do Jeruzaléma.Židé záhy zjistili,že Ježíš není král,jak si představují.Nemá armádu,aby ukázal svou moc. Když nechal Pilát zhotovit cedulku: „Ježíš Nazaretský, král židovský“, kterou vojáci přibili na kříž, měl to být výsměch. Co je to za krále, bezmocně visícího na kříži? Ježíš však svým Zmrtvých-vstáním ukázal, že je tím nejmocnějším králem, králem nad smrtí, nad životem, nad každým z nás. I já můžu připomínat pozemské krále, kteří se honí za dobrými známkami za úspěchem, za tím, aby se podařilo vydělat nějaké peníze, aby se dostali na nejlepší střední školu... Nakonec by chtěli být „řediteli celé zeměkoule“. Nesmíme zapomenout, že Bůh je králem nade vším, nad každým člověkem i nad mým životem. Všechny naše úspěchy a „královstvíčka“ jsou pomíjivá. Není moudré si na nich postavit své štěstí. Pán Ježíš říká: „Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE – ANO ČI NE?

Prohlášení ČBK k záměrům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

v oblasti sexuální výchovy na základních školách.

Čeští a moravští biskupové na svém zasedání zhodnotili materiály MŠMT vydané k realizaci koncepce podpory a ochrany zdraví ve školách jmenovitě Doporučení

MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách (dále Doporučení) a metodickou

příručku Sexuální výchova – vybraná témata (2009) (dále Příručka) – a zveřejnili

následující prohlášení: Biskupové vnímají závažnost zmíněných materiálů, které jsou podle vyjádření autorů počátkem pro vytváření jednotné strategie rámcového vzdělávacího programu a odborné formace vyučujících. ČBK považuje za nezbytné, aby tak závažnému kroku předcházela diskuse pedagogů s dalšími zainteresovanými skupinami, k nimž v prvé řadě patří rodiče dětí. Nic takového se dosud nestalo. Přitom platná novela tzv. školského zákona zakládá právo zákonných zástupců vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání. S uplatněním tohoto práva Doporučení nepočítá.

Za nepřípustné považujeme vyznění metodické Příručky, která diskriminujícím způsobem

zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální prospěch jednotlivce. Nabízené didaktické náměty nejenže popírají záměr Doporučení, aby si žáci „osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím“, ale doporučují

takové formy a metody, které ohrožují mravní výchovu mládeže, což je jednání, které má trestněprávní charakter. Při aplikaci zmíněných postupů způsobem uvedeným v Příručce lze očekávat, že bude zraňována důstojnost dětí i samotných pedagogů. ČBK podporují snahu podávat dětem i mládeži dostatek informací, které by posloužily pro utváření zralé lidské osobnosti. Je však přesvědčena, že by se tak mělo dít s respektem ke kulturnímu, sociálnímu a rodinnému kontextu. V Praze dne 21. dubna 2010

Čeští a moravští biskupové