Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

1. čtení: Ex 17,8-13; 2. čtení: 2 Tim 3,14 – 4,2; Evangelium: Lk 18,1-8

Žl 121 Pomoc nám přijde od Hospodina,

který učinil nebe i zemi.

Nedělní téma: Písmo svaté – kniha Boha a člověka KKC 105–119

Kánon Písma svatého, Starý a Nový zákon;  jednota Starého a Nového zákona Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 18/10 –18:00

St 20/10 – 18:00

Pá 22/10 –18:00

Ne 24/10 –  7:50

 

 

 

Radíkov

So 23/10– 18:00

Jezernice

Út 19/10 –18:00

 

Čt 21/10 - 18:00

Ne 24/10 –  8:00

Partutovice

Po 18/10– 16:30

Svatba So 23/10 – 11:00

Ne 24/10 –  9:30

Loučka

St 20/10 – 18:00

Ne 24/10 –  9:30

Potštát

 

Čt 21/10– 17:45

 

Ne 24/10–11:00

Podhoří

 

Pá 22/10 –18:00

Ne 24/10–11:00

Dnes:

* Mše svaté pro děti *Hodová mše svatá v Podhoří v 11:00 *Sbírka na opravy

* Ve 13:30 na faře v Hranicích se sejdou animátoři děkanátu. Nových tváří se nebojíme.

* Sportovní den na novém farním hřišti jsou v neděli 17.10. na 14:30 zváni zájemci o nohejbal, volejbal a fotbal. V případě mírného větru též příznivci softtenisu a badmintonu. Skromné sportovní potřeby jsou na faře; ti náročnější si mohou přinést vlastní. o.Radomír

V týdnu

*Proběhnou školní kola soutěže Bible a my

*V pondělí v kostele v Partutovicích bude povídání o varhanách pro ZŠ.

*Ve středu na faře po mši sv.v Drahotuších je společenství seniorů

*V pátek v 18:00 je v Drahotuších mše sv. pro mládež, pak pokračuje spolčo na faře

*V sobotu v Partutovicích na faře od 18:00 bude společenství pro starší mládež (-cetileté)

Příští neděli *Misijní neděle, sbírka na světové misie.

*Opět přijede P. Martin Vévoda, aby se vystřídal s o. Radomírem

 

Svatební ohlášky z Partutovic

Jana Vlašicová z Hranic a Jiří Lehnert z Partutovic si slíbí lásku, úctu a věrnost v sobotu 23.10. při mši sv. v 11h ve farním kostele sv. Mikuláše.

Modlitby matek tento čtvrtek od 8:30 v Drahotuších

Maminky,babičky,přijďte do kostela,svěříme děti do Božích rukou před svatostánkem.MM

K náboženství

V Drahotuších je 1. a 2.roč. v učebně 7.třídy v út. v 13:00,  příprava na sv.přijímání v 5.třídě v po. v 13:00 (po plavání v 13:15). Prosím rodiče ve všech ročnících i školách (kteří tak dosud neučinili) o úhradu 50Kč za pracovní listy. o.Radomír

Kdo jste mi schovávali plast.lahve na mošt – rád se jich do středy ujmu. J o.Radomír

Manipulační brigáda

Prosím o několik párů rukou v úterý v 16:15 u fary v Drahotuších na odstěhování poutního podia od Sv.Anny a pak dovezení akumulačních kamen z Podhoří. Vozík mám. o.Radomír

Bible a my - školní kolo

V Drahotuších bude 3.-5.roč. a 8.+9.ročník současně zítra v učebně 5.třídy v 13:15,

6.+7. ve čtvrtek ve 13:45 v učebně 8.třídy. Loučka pondělí a Jezernice čtvrtek, Partutovice v pátek. Pozvěte i své spolužáky, i když nechodí do náboženství. V Potštátě píše celá škola podle vyučujících. o.Radomír a o.Antonín

Podzimní setkání Antiochie letos proběhne 26.-28. listopadu. Více později. o.Radomír

Střední církevní škola sv. Anežky České v Odrách

Od této neděle až do 31. 10. jsou v kostele v Drahotuších vystaveny infor-

mační panely o této škole. Za 14 dnů se panely přesunou do Partutovic.

Můžete si zajít též na webové stránky školy:  www.cssodry.cz.

140 výročí posvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Milenově

Oslavíme mší sv. přesně ve výroční den 6. listopadu v 17hod. v kapli.

Ministrantské schůzky v Potštátě,Drahotuších a Jezernici (též pro Loučku a Podhoří)

Zde jsou termíny ministrantských schůzek: Potštát –16:20 a to čt 21.10., 4. a18.11. a 9.12.;  Jezernice –so 9:00 (23.10., 6. a 20.11., 4. a 18.12.); Drahotuše –so 9:05 (30.10. ,13.a 27.11. a 11.12.).  Prosíme rodiče, aby pomohli a ministrantům to připomněli. Naši snahou je, aby kvalita ministrantské služby byla větší a také ministranti měli větší radost ze své služby. Ministrant není jen ozdoba mše sv., ale skutečný pomocník Pána Ježíše. Zvlášť vhodné pro kluky,jež se připravují na 1.přijetí Krista v Eucharistii.Rádi je mezi sebou uvítáme.FARKA

 

František kolem sebe shromažďuje spolubratry

Nejprve se v celém Assisi o něm mluvilo jako o bláznu, protože se vzdal majetku. Žil v jeskyni poblíž opraveného kostelíka.Nechtěl se stát poustev-níkem, protože poustevník měl v te době úctyhodné postavení. I této úcty se chtěl František zříci. Postupně za ním přicházeli muži, kteří s ním chtěli žít v úplné chudobě. Bránil se vytvoření nových zvláštních pravidel pro společný život. Říkal, že hlavním a jediným pravidlem je pro ně Kristovo evangelium. Bratři se rádi setkávali s nemocnými, chudými, malomocný-mi, a tak uskutečňovali slova evangelia. Zvlášť malomocným připomínali Pána Ježíše, Božího Syna, který se nepohoršil nad tím vzít na sebe lidské tělo, narodit se v chlévě, celý život žít v chudobě a umřít v podobném opovržení, jakému byli vystaveni malomocní. V té době přišla za Františkem Klára ze šlechtické rodiny. Chtěla ho následovat stejným způsobem života podle evangelia. František se dlouho mod-lil, a nakonec nedovolil, aby žila s nimi jejich potulným životem. František ji však ukázal jinou cestu. Sám ji v opraveném kostelíku Panny Marie ostříhal vlasy na znamení zasvěce-ní se Bohu. Klára pak po Františkově vzoru založila poblíž tohoto kostela klášter Chudých paní, dnes po ni nazývaných klarisky. František se nejvíce radil s Pánem Ježíšem o tom, co má dělat. Hlavním životním pravidlem bylo pro něj evangelium. Právě v něm nacházel odpovědi na své otázky, v situacích, kdy si nevěděl rady. S kým já se nejvíc radím o tom, jak mám žít? Bereme do rukou evangelium, abychom dělali to, co nám řekne Pán Ježíš?

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;(581 616 139, o.Radomír 731 626 515,

o.Antonín 739 344 195,Vojta732 670 688, mob.608 344 586, ICQ469 068 508

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

k Misijní neděli 24. října 2010

Přečtěte při všech bohoslužbách 29. neděle v mezidobí, dne 17. října 2010.

Děkujeme Vám.

Drazí přátelé misií,

nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu, která žila v těžko dostupném terénu asi 3 hodiny cesty vysoko v horách. Jejich obydlí bylo velmi prosté. Překvapilo mě, když mi k obědu připravili pečené kuře. Protože jsem žádná zvířata v okolí domku běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě nějaká kuřata mají. Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět radost, že pro mne měli z čeho připravit hostinu.“

Tento příběh potvrzuje to, co nám k letošní Misijní neděli říká Sv. otec Benedikt XVI., že klíčem k misiím je vytváření nebeského společenství. Právě Ježíš nás totiž učí nebeským zá­sadám lásky. Papež nám připomíná, že svět potřebuje Boží lásku, setkat se s Kristem a uvěřit v něj. Sv. otec nás vyzývá, abychom Ježíše učinili viditelným, aby Vykupitelova tvář zářila v každém koutu země. Chci využít této příležitosti a jménem Sv. otce i všech lidí z misií, se kterými jsme spojeni, Vám chci vyjádřit upřímnou vděčnost a ocenit Vaše nasazení pro misie. I přes nelehkou ekonomickou situaci dokazujete, že Vám jsou papežské misie blízké. Každá Vaše modlitba, obětované utrpení, finanční dar či jinak prokázaná láska misiím skutečně při­spívá k setkání s živým Kristem a přináší tolik potřebné nebeské hodnoty. V loňském roce jsme z Česka v rámci 102 projektů podpořili 33 misijních diecézí v 9 zemích. Kromě formačních a vzdělávacích programů, staveb a oprav kostelů, kaplí, far, klášterů, center a domovů, dostalo pomoc 843 bohoslovců ve 14 seminářích a téměř 133 tisíc chudých dětí. Celkem jste na mi­sie věnovali téměř 30 milionů Kč. Tato pomoc přichází vždy k těm nejpotřebnějším, je dobře koordinovaná a využívaná. Lidé z misií nás též ujišťují o svých modlitbách a sami se podílejí svou spoluúčastí. Přijměme pozvání Sv. otce k modlitbě, k bratrské a konkrétní pomoci tolika trpícím a strádajícím. Vždyť podle statistik umírá denně kvůli nedostatku jídla a pitné vody asi 15 000 dětí. Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím krá­lovství v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Při pohledu na nesmírnou velikost misií se aktivně zapojme do šíření evangelia. Svěřme naše snažení Marii, Matce Mi­sionáře světa, která nám jistě ráda prozradí, jak co nejlépe během Misijní neděle zažít nebeské společenství a připravit letošní misijní hostinu.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl