Každá domácnost našich farností dostala letáček, který je osobní pozvánkou k roku křtu.

Rok 2011 je celorepublikově vyhlášen jako rok křtu, proto Vám zvláště nabízíme:

 

* Křest dětí či dospělých. Křest je uvedením do života s Bohem. Tato možnost je otevřena také těm, kteří nenavštěvují pravidelně kostel, nežijí v církevně uzavřeném manželství apod.

* Připomenutí křtu - každý si může na faře v místě svého křtu zjistit jeho datum po r.1950. (Dříve křty bývaly cca do 3 týdnů po narození - lze zjistit v okresním archívu v Henčlově.) Každou poslední neděli v měsíci si při mši svaté ve farním kostele připomenou ti, kteří byli v tom měsíci pokřtěni, svůj křest. Donesou si k tomu vlastní křestní svíci. (Kdo nemá, budou k dispozici v kostele.) Poprvé v neděli 27.2.2011.

* Obnova křestních slibů - v předvečer Vzkříšení při velké mši svaté na sklonku velikonoční Bílé soboty (letos 23.4.) si připomeneme vlastní křest. Křestní sliby vyslovené kdysi v zastoupení rodiči a kmotry obnoví křesťané ve všech kostelích světa.

Jste-li pokřtěni, stali jste se nejen členy církve a Božími dětmi, ale při každé mši svaté se i za Vás prosí, aby Vám Bůh žehnal a vedl po dobrých cestách života. Křtem jste získali právo k přijetí i dalších svátostí - manželství, sv. smíření a sv. přijímání, v nemoci pomazání nemocných, ale i biřmování či kněžství. Rovněž máte právo na církevní pohřeb a mše svaté k pomoci duším v očistci do nebe.

 

Křtem a aktuálním životem víry máte též právo stát se i kmotry druhým.

 

Jste zváni i k celostátní akci: Noc kostelů - v pátek 27.5. 2011 - v podvečerním až nočním čase budou pro všechny návštěvníky otevřeny kostely také v Hranicích, v Lipníku n. B. i oba kostely na Potštátě.

 

Pokud jste jakkoliv přispěli naši farnosti; ať už modlitbou, prací, dobrým slovem, radou či financemi, přijměte upřímné poděkování: „Pán Bůh zaplať“.

 

Těší se na Vás a Boží požehnání Vám vyprošuje celá římskokatolická farní obec v Drahotuších.

 

Drahotuše, únor 2011                         P.Radomír Šidleja, farář

Nám.Osvobození 1, 753 61, (731 626 515, farka@antiochia.cz

 

Toto je takové obecné, jinak každá farnost má vlastní, možno stáhnout.

Drahotuše: rok křtu Dr.doc

Jezernice: rok křtu Je.doc

Loučka u Lipníka nad Bečvou: rok křtu Lou.doc

Partutovice: rok křtu Pa.doc

Podhoří: rok křtu Pod.doc

Potštát: rok křtu Pot.doc