Svatodušní novéna

 

1. den – Máme společenství s Bohem (1Jan 1,3)

Žít s církví – věrnost společenství

1 Jan 1,1-10; Sk 1,14; Sk 2,42n;

Jan 15,1-11; Jan 17n

Prosba: Pane, dej našemu společenství jedno srdce a jednu duši.

 

2. den – Pán můj a Bůh můj

(Jan 20,28)

Obnova víry jako odevzdání se nám se odevzdávajícímu Vykupiteli

Iz 62,4-6; Oz 2,18-22; Žalm 63; Zj 3,20; Jan 12,20-26

Prosba: Pane, dej nám více víry

 

3. den – Za koho mne pokládáte? (Mt 16,13)

Ježíš je můj Pán a Spasitel od hříchu, smrti a Satana

Žid 2,14n; Gal 2,17-21; 1 Jan 5,18-20; Lk 23,39-43

Prosba: Pane, ke komu bychom šli…

 

4. den – Navraťte se ke mně celým srdcem (Joel 12,12)

Obrácení, uzdravení, osvobození, odpuštění, smíření

Řím 8,5-16; 2Kor 5,16-21; Flp3,7-8; Mk 7,31-37; Mk 2,1n

Prosba: Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine,jsi můj Bůh!

 

5. den – Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? (Řím 8,35)

Nová věčná smlouva – křest a Eucharistie – Pánova svatba

Jer 31,31n; Řím6,3-11; Ef 2,4-7; 2Tim 2,11; 1Petr 3,21; Lk 22,19n

Prosba: Celý jsem tvůj a všechno mé je tvé, skrze Marii, tvou Matku!

 

6. den – I my teď musíme žít úplně novým životem (Řím 6,4)

Pánova Pascha – přechod ze smrti do života – totální proměna existence

Řím 14,7-9; Kol 3,9-17; 1Petr 2,4-5; Jan 3,1n; Ef 4,24

Prosba: Obleč nás do nového lidství, stvořeného k Božímu obrazu!

 

7. den – Z jeho plnosti jsme všichni obdrželi a to milost za milostí (Jan 1,16)

Otevřít se darům, které přispívají církevní obci – být pro druhé

Ez 36,25n; Ez 37,1n; Sk 2,1-4; Sk 4,24-33; Mt 10,20; Jan 14,15-20

Prosba: Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných!

 

8. den – Boží láska je nám vlita do srdce skrze Ducha Svatého (Řím 5,5)

Dary a ovoce Ducha Svatého

Iz 11,2; 1Kor 12,1-11; Ef 4,11; Řím 12,6-9; Gal 5,22; Ef 5,9;

Ef 6,10-17; 1Kor 13; 2Petr 1,5-11; Lk 10,27n

Prosba: Naplň srdce svých věrných a rozněť v nich oheň své lásky.

 

9. den – V moci Ducha Svatého (Lk 4,14)

Chození v Duchu – víra v zachraňující moc

Joz 1, 1-11; Gal 5,25; Žid 6,4-6; Sk 5,1-11; Sk 10,37-38; Mt 10,5-8

Prosba: Pane, zasahuj svou mocí

 

10. den – Halleluja!

Křest ohněm Kristovým

Ex 3,1n; Pís 8,6-7; Sk 2,1-4; Sk 4,23-31

Díkůčinění.