Poslední dobou se zvyšuje zájem o tento kostelík a tak ve spolupráci s paní Irenou Krškovou  na motiv Jiřky Hašové jsme dali dohromady to, co o kostelíku víme z různých pramenů. Další stěhování kostelního vybavení se nepředpokládá, neboť snad již není co stěhovat do neznámých míst.

Dřevěný kostel v Lindenau – Lipné

 

V obci Lipná stojí prastarý dřevěný kostelík, který je z historického a uměleckého hlediska ojedinělý. Tento dřevěný kostel je jedinou stavbou tohoto druhu na celé severní Moravě.

 

Ačkoliv je kostel v Lipné výtvarně nepříliš výrazný, jedná se o vzácnou historickou památku - poslední dřevěný kostel v oblasti Oderských vrchů. Přesný rok vzniku kostela není znám - zřejmě pochází ze 17. století

 

Dřevěný kostel v Lipné je zasvěcen Sv. Janu Křtiteli, je celý ze dřeva, prastarý a velmi zchátralý. Je 17 m dlouhý, v lodi je 9 m široký a uvnitř je 3,5 m vysoký, má jednu ozdobenou kazatelnu, pěkný oltář a 2 zvony.

 

Historie obce Lipná, dříve též známá jako Lindava (z něm. Lindau), sahá do počátku 14. století. První písemná zmínka se činí k roku 1394. Dějiny obce byly odedávna úzce spjaty s nedalekým městečkem Potštát. Zřejmě již od samotného počátku byl ve vsi zřízen malý dřevěný svatostánek, kaplička, v pozdější době přestavěná na menší roubený kostelík.

 

1408 se zmiňuje kostel v Lipné.  Panství v Potštátě tehdy bylo postoupeno Bočkem z Kunštátu Tasovi z Prusinovic.

 

Ve farní kronice v Potštátě můžeme číst, že obce Lipná, Boškov a Rudoltovice v roce 1408 už měly dřevěný kostel a vlastnily vlastní kuracii - lokální kaplanství (tedy i s tzv. patronátním právem, t.j. že měla kostel a faru s farářem, kterého dosazovala vrchnost)

 

V 16. stol. byl kostel spravován již z Potštátu a to luterským farářem, tito však po r. 1628 museli Potštát opustit a farnosti se vrátila katolická správa. Kostel již byl spravován z této farnosti a v Josefínské době se již stal kostelem filiálním, přifařeným farnosti Potštát.

 

Malé varhany v lipenském kostele jsou označeny letopočtem 1699.

 

1715 byl v dřevěném kostele pořízen nový hlavní oltář.

 

V roce 1746 byla v kostele provedena obnovení a byly zároveň posvěceny zvony a oltářní obraz sv. Jana Křtitele (jak je na přiložené fotografii - ten byl odcizen)

 

Dnešní podobu získal kostel po důkladné obnově a přestavbě v roce 1746. Další úpravy se konaly v letech 1772 a 1953. Hřbitov s kamennou ohradní zdí pocházejí z počátku 18. století.

 

V roce 1927 byla položena současná kamenná dlažba.

 

Hřbitov byl 1854 opatřen novou hřbitovní zdí.

 

po r. 1908 nové varhany

 

1996 Odcizena socha sv. Barbory a sv. Vavřinec z hlavního oltáře,

 

1998 odcizen oltářní obraz, dílo malíře Petra Hocheckera z Olomouce z r. 1746

 

Gotická plastika sv. Anny byla odcizena v r. 1996 a po tomto roce byl kostel pravidelně vykrádán až do dnešního stavu, kdy z původního vybavení zůstaly jen nepoužitelné varhany, 1 zvon, kazatelna, snad i oltář a křížová cesta.

 

Kostel je postaven celý ze dřeva s blokovou vazbou. Venkovní strany jsou obloženy dřevěným šindelem, tak jako střecha. Uprostřed střechy stojí kostelní věž se (dvěma) zvony. Na severní straně je přistavěna sakristie. Kostel má jen jeden vchod a stěny jsou omítnuty a vybíleny. Podlaha je vydlážděny přírodními kameny. Barokní oltář je  (byl) ozdoben cennou olejomalbou Sv. Jana Křtitele.

Interiér kostela je jednoduchý, prostý jakýchkoliv výraznějších prvků. Vnitřní stěny jsou omítnuty maltou a bíle vymalovány. Strop je zcela plochý, v lodi je vybílen a v presbyteriu prostě vymalován. Podlaha je vydlážděna rozměrnými deskami z černé břidlice. Malý, tvarově bohatý barokní oltář nese obraz patrona kostela. V okně nade dveřmi sakristie se dochovalo původní zasklení vypuklými tabulkami.

Kostel je zařazen na seznam chráněných kulturních památek České republiky.  

Kůr je umístěn nad vchodem. Jen několikrát do roka byla sloužena mše potštátskými farními kněžími (ke cti sv. Jana Křtitele – k 24.6. a 1 mše sv. v době Vánočních svátků. 

Vždy 14 dnů po hodové mši bylo v kostele něco ukradeno - cenný oltářní obraz, nyní je tam jiný, nekvalitní obraz Sv.J.Křtitele, sochy Panny Marie, Božské srdce Páně, Sv.Barbora, Sv.Cecilie, Sv. Vavřinec horní díl oltáře, tzv.luneta.  Telefonická informace šla nejprve k PhDr. Ivanu Krškovi, archiváři, a ten běžel ihned do Lipné. Teprve autorka informovala policii v Hranicích. Ti se pro něj chtěli doma zastavit. Ale řekla jsem jim, že to nemusí, protože ho zastihnou stejně už na cestě nad Lipnou. Jeho starostlivost o vše, co měl ve svém zorném poli, byla příslovečná a měl ji snad od Pána Boha, vzpomíná paní Irena Kršková.

V kostele byla dřevěná gotická plastika Sv. Anny, nevyčíslitelné ceny. Byla posléze ukryta na faře v Potštátě a pak P.farářem  Františkem Adamcem na faře ve Stříteži nad Ludinou, odkud byla ukradena. Dosud se ji a jiné věci nepodařilo nalézt.

Varhany jsou dlouhá léta v dezolátním stavu a výborné harmonium darovala kostelu moje kolegyně, hranická učitelka hudby a spisovatelka paní Exnerová – Jiřičková.

Lipná - historie kostela.doc

Lipná - historie kostela (1).pdf