161016.doc

Přepis:

Ž 121Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi

 

Po17/10

Út18/10

St19/10

Čt20/10

Pá21/10

So 22/10

Ne23/10

Drahotuše

---

---

18:00

7:40

18:00

Radíkov 18:00

7:50

Partutovice

18:00

6:40

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

---

17:30

---

---

11:00

 

Dnes: *Sbírka bude věnovaná na potřeby farnosti.

*Drahotuští farníci vyjíždějí z náměstí autobusem na Sv. Hostýn v 9:15.

*Mši sv. v Potštátě bude slavit P. Jaroslav Endlicher, hranický kaplan

*Při homilii uslyšíme list otce arcibiskupa k blížícímu se konci roku milosrdenství a při ohláškách list národního ředitele PMD k misijní neděli, oba listy jsou na webu.

*v Rožnově pod Radh. při mši sv. v 10:30 a  při koncertu v 15:00 uvede skupina GOOD WORK (Paprsky) své nové CD.

Příští neděli: *Je v celé církvi misijní neděle. Pamatujte se svou štědrostí na misie.

*Nebojte se vzít děti dopředu- bude jim bližší nejen kázání, ale i dění mše sv.,

*Farnost Lipník Vás zve do farního kostela sv. Jakuba v 17:00 na koncert Oborohu.

Schůzka ministrantů: v sobotu v 9:00 na faře v Drahotuších.

 

Blahopřání k výročí křtu

Sestry Hedvika a Alžběta z Potštátu si v říjnu připomínají 35. a 40. výr. narození pro Boha.

 

Večer chval nejen pro mládež

máme pro vás nachystaný další lákavý program, který se koná 21. 10. ve farním kostele v Hranicích v 19 hod. Doprovázet nás bude děkanátní schola a bude to stát za to, tak přijďte. Za A.H.A. Maruška

 

Farní knihovna v kostele v Drahotuších

Již několik let si nemusíte chodit půjčovat kvalitní literaturu na faru (ale můžete klidně také), protože máte tuto originální možnost přímo v kostele. Minulé dva roky byly některé knihy zapůjčeny do farního kostela v Loučce a tamní farníci si je již všechny přečetli. Jelikož se tyto knihy vrátily k nám, můžeme obměnit sortiment v kostele v Drahotuších a snad o to bude podobný zájem jako v Loučce, kde se opravdu půjčovaly a četly. Vojta 

 

Setkání pastoračních rad na farách

Drahotuše 23.10. v 17h, Potštát 23.10. ve 14:30h, Partutovice 30.10 v 15h.

Dušičkové modlitební lístky

Originální evangelizační podnět o.arcibiskupa bude prezentován v ohláškách a na radách

Bible a my – školní kola se uskuteční v následujících 10 dnech

Dolomity v termínu 26.-29.10. za 16E/noc

V českém pastor.domě Velehrad na okraji italských Dolomit je v tomto termínu ještě pár volných míst. Je nás v pestrém věkovém složení cca 20. Odjíždím v út po poledni - u mne jsou v autě 2-3 místa, příp. vzít i vlastní auto a vrátit se až 30.10. Lze si i vařit. Info:o.Rad.

 

Na Haiti potřebuje pomoc

Hurikán zanechal na Haiti spoušť. V těchto dnech tam lidé čelí nedostatku pitné vody, jídla i riziku cholery. Pokud chcete finančně pomoci, můžete tak učinit prostřednictvím recepce na Charitě Zábřeh, případně na účet Arcidiecézní charity Olomouc - 43-9935450227/0100. Během října si také můžete za libovolnou částku připít sklenicí vody „na zdraví Haiti“ i ve vybraných hospůdkách a kavárnách v Hranicích (např. Restaurace Pod střechou). Nastřá-dané peníze použije Charita na zpřístupnění zdravotní péče v odlehlých oblastech Haiti.

 

Řád sv. Huberta vás zve v sobotu 22. 10. do Olomouce na Svatohubertské slavnosti. 9.30– Průvod z Biskupského nám. do katedrály sv. Václava, 10.00 – Svatohubertská mše v katedrále, hlavní celebrant mons. Jan Graubner, (doprovodí smíšený sbor Svatopluk s ko-morním orchestrem Velehrad), 11.30 – Průvod na Horní nám. 12.00 – Slavnostní zahájení, představení práce myslivců,lesníků a tradic v myslivosti. Přehlídka sokolnické práce,kyno-logická přehlídka loveckých plemen psů a jejich výcvik,ukázka vábení zvěře,naučná stezka pro děti a mládež. K občerstvení grilované speciality z kančího, jeleního a daňčího masa.

 

Děti celého světa se 18. 10.  mohou připojit k akci „Milion dětí se modlí růženec“

Modlitba s dětmi světa za mír ve světě i v rodinách. Akce pochází od sv. Pia z Pietrelciny, jež řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ Iniciativy se ujala německá katolická Kirche in Not. V naší arcidiecézi se této akce účastní mnohé školy, farní skupiny a rodiny s dětmi pravidelně. Srdečně zveme i letos co nejvíce dětí, aby se spolu se svými rodiči, kněžími, katechety i učiteli připojily. Budeme se modlit radostný růženec.

 

Připomenutí Duchovní obnovy pro hasiče

Ve dnech 25. – 27.11. na Sv. Hostýně – poutní dům č. 3. Vede o. arcibiskup Jan. Přihlášky: Matice Svatohostýnská, Sv. Hostýn 115, Bystřice p. H. matice@hostyn.cz

 

Pozvánky z Jitřenky

*Zveme maminky a babičky na setkání hnutí Modliteb matek děkanátu v PÁ 4. 11.16:30 -19:30 na faru v Hranicích. Slovo koordinátorek, společná modlitba, dotazy, občerstvení

*Jak rozumět internetovým dětem –ČT 10.11.od 17:30 v Městské knihovně v Hranicích, P. Libor Všetula SDB, delegát pro sociální komunikaci, který se věnuje problematice mediální výchovy zvl. oblasti internetu a sociálních sítí. Co dělat, aby se dítě nedívalo do mobilu, když s ním mluvím, co mladí ve skutečnosti hledaní na sociálních sítích, dělají děti na internetu něco nebezpečného, musí se rodič pořád přizpůsobovat novým komuni-kačním trendům? Příspěvek 80Kč jednotlivec / 100Kč manž. pár cprhranice@ado.cz

 

VI. festival duchovní hudby na Velehradě

11. - 13. 11. Vyvrcholením bude slavnostní mše svatá s doprovodem zúčastněných sborů v neděli 13. 11. v Kroměříži. Více: https://www.signaly.cz/vi-festival-duchovni-hudby-na

 

Připomenutí konference o evangelizaci 18. – 20. 11. Kongresové centrum Zlín

Není to jen pro evangelizační buňky: https://www.signaly.cz/konference-o-evangelizaci

 

Pastýřský list otce arcibiskupa:

Pastýřský list otce arcibiskupa k závěru Svatého roku milosrdenství

Drazí bratři a sestry, blíží se konec Svatého roku milosrdenství. Papež František zavře Svatou bránu v Římě na Slavnost Krista Krále. Naše brány se zavřou o týden dřív. V tomto roce jsme zakusili mimořádný čas milosti a milosrdenství, příležitost k pokání i odpuštění, smíření s Bohem i lidmi, zkušenost nové svobody. Snad se uzdravily i některé naše mezilidské vztahy. Skrze skutky milosrdenství jsme mohli zakoušet blízkost Boha, ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působení v nás, protože On je Láska a bez něho není možný žádný skutečný skutek lásky. Skrze dobré skutky jsme měli příležitost přinášet Boha do světa a lidem umožňovat setkání s ním. Snad je nyní čas si některé chvíle a zkušenosti milosrdenství připomenout a také o nich vyprávět druhým. Jistě je však čas, abychom radostně děkovali Bohu za to, že on sám nám projevil milosrdenství, že nám ukázal, jak soucitná láska dovede doplňovat dluhy jiných a branou milosrdenství nacházet východiska i ze situací, které jsou pro spravedlnost bezvýchodné. Spolu s Pannou Marií můžeme zpívat: Velebí má duše Hospodina, protože veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Nejlepším projevem vděčnosti však bude, když i v dalších dnech a letech budeme pokračovat v tom, co nás letos Pán naučil.  Před zakončením Svatého roku nás ještě čeká vzpomínka na věrné zemřelé a my máme příležitost si připomenout poslední ze skutků milosrdenství, kterým je pohřbívat zemřelé a za živé i zemřelé se modlit. Lidé živí, kteří se nacházejí v nějaké nouzi, probudí snadněji náš soucit, než zemřelí, které už nevidíme, pokud nejde o příbuzné či přátele. Proč je důležitá láska k zemřelým? Protože vyrůstá z křesťanské víry v život věčný a zároveň ji posiluje. Těla zemřelých si zaslouží úctu, protože jde o lidi, které Kristus vykoupil za cenu své krve, a ti, kteří byli pokřtěni, se stali chrámem Ducha Svatého. Kristus k nim přicházel ve svatém přijímání, aby je posvěcoval a zbožšťoval. Jejich těla ukládáme do země jako semena posvěcující svět. Ačkoli dnes mnozí upouštějí i od pohřebních rozloučení, protože ztratili křesťanskou víru, nebo konají pohřební rozloučení jen v nejužším kruhu, pro nás je účast na pohřebním rozloučení projevem víry a skutkem lásky, i když jde o lidi cizí. Žádný pokřtěný pro nás není úplně cizím, protože patří spolu s námi do jedné Boží rodiny. Nejde nám o okázalost či drahé obřady a pomníky, ale o vztah lásky. Rád přiznám, že mám radost, když navštívím nějaký hřbitov a vidím tam projevy lásky k zemřelým, nacházím upravené nejen hroby čerstvé, ale i hroby kněží dávno zemřelých. To je svědectví víry a úcty, nesobecké a nezištné lásky. V řadě farností jde při příležitosti pohřbu celá široká rodina ke zpovědi a svatému přijímání, aby dala zemřelému nejcennější duchovní dar. Mnozí to tak dělají i ve výroční den pohřbu, kdy dají na mši svatou a plně se jí účastní. Zvláště v týdnu po svátku Všech svatých, a v naší zemi výjimečně i v týdnu předcházejícím, se přicházejí mnozí modlit na hřbitov, aby pro zesnulé získali plnomocné odpustky, tedy vyprosili jim zkrácení očistce. To je mimořádně významný dobrý skutek, k němuž vás chci povzbudit. V tyto dny přicházejí na hřbitovy i mnozí dobří lidé, kteří se modlit neumějí, protože je to nikdo nenaučil. Najděte, drazí přátelé, odvahu uctivě a taktně takové lidi oslovit a nabídnout jim krátký text modlitby za zemřelé, či společnou modlitbu. To může být další skutek lásky, když pláčeme s plačícími, když navážeme kontakt s osamělými a nabídneme blízkost opuštěným, když se rozdělíme o svou víru. Takovými skutky získáváme i my sami. O nich platí, že čím více rozdáme, tím více získáváme, protože se rozšiřuje naše srdce a my rosteme ve víře i v lásce. Rodiče prosím, aby k tomu vedli i své děti především svým příkladem, ale také povzbuzováním a chápavostí, když se jim to nepodaří, když to nezvládnou. To bude zase příležitost učit se Boží pedagogice lásky, kterou Bůh ukazuje nejen v biblických dějinách, ale i v životě každého z nás.

K tomu Vám všem ze srdce žehná                         arcibiskup Jan

 

List ředitele PMD k misijní neděli:

Dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k misijní neděli 23.10. k přečtení 16.10.

 

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 90 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce

 diecézí světa. Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Božího království. Misijní neděle má tuto skutečnost připomenout a pomoci nám toto povolání rozvíjet. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších pro středků pro oživení víry. A papež František zdůrazňuje, abychom se stále více stávali společenstvím misionářů, kteří jsou plní porozumění, mají široké srdce a radostnou tvář. Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit například z poslední cesty do Bangladéše, kde jsme na každém kroku zažívali opravdovou radost a štěstí z žité víry prostých lidí. Viděli jsme jejich vděčnost za pomoc, která se jim prostřednictvím štědrosti dárců z naší země dostává. Například díky podpoře vzdělání místních lidí se jim stále více otvírají možnosti lepšího života a jednou přijde čas, kdy nejen sami podporu potřebovat nebudou, ale budou moci svou podporu nabízet tam, kde bude potřeba. Papež František v jedné ze svých promluv řekl, že: „církev nepotřebuje byrokraty a pilné funkcionáře, nýbrž nadšené misionáře, stravované horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo slovo a jeho milost. To je oheň Ducha Svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církví, která nebude schopna dávat život, protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany“. Proto Vás pro následující sbírku Misijní neděle prosím, otevřete svá srdce a umožněte svým darem podpořit strádající bratry a sestry. Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím království v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Svěřme naše snažení Marii, Matce Misionáře světa.

 

Ze srdce Vám žehná  Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice