161106.doc

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 

1.čt.: 2Mak 7,1-14 2.čt.: 2Sol 2,16-3,5 Ev.:  Lk 20,27-38

Ž 17Až procitnu, Hospodine,

nasytím se pohledem na tebe.

 

Po 7/11

Út 8/11

St 9/11

Čt 10/11

Pá 11/11

So 12/11

Ne 13/11

Drahotuše

---

---

18:00

7:40

17:00

Velká 17:00

7:50

Partutovice

17:00

6:40

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

---

17:00

---

---

11:00

 

Dnes: *V Drahotuších přijme svátost křtu při mši sv. Barbora Romana Foltýnková z Podhoří (Radíkova) a Dominik Valenta z Velké

*V Drahotuších si zapisujte mše sv. do konce kalendářního roku. Zvláště o rorátech jsou volné úmysly. Rozpisy bohoslužeb podobně jako Infolisty jsou k dispozici na blogu farností a též na měsíc dopředu vzadu na nástěnkách.

*odpoledne zveme na dušičkovou pobožnost ve 14:30 v Drahotuších u sv. Anny.

*V Partutovicích bude pobožnost na hřbitově v 15:00.

*Po dušičkové pobožnosti (v Partutovicích) připravíme pro malé děti uspávání broučků, na které je zveme v 17:00. Začneme na faře, odkud budeme pokračovat v putování dál.

*Ještě do úterý můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, modlitbě za zemřelé a na úmysly sv. otce a přijetí eucharistie.

Pondělí *24. výročí převzetí arcidiecéze o. arcibiskupem Janem oslavíme v Partutovicích

* v 18:30 na faře v Hranicích se sejdou katecheté.

Úterý * v 17:00 v sále MěÚ v Hranicích se sejdou pastorační rady děkanátu. Prosíme členy pastoračních rad, aby se tohoto setkání v hojném počtu zúčastnily. Modlitební společenství se proto sejde až v úterý 15.11. v 17:30

O víkendu setkání Antiochie v Libině. Kdo chce jet, ať se přihlásí o. Radomírovi

 

Příští neděli: *Již vrcholí Rok milosrdenství. Budou uzavřeny Svaté brány. Do slavnosti Ježíše Krista, Krále zůstanou otevřeny brány jen v římských bazilikách.

*Sbírka této neděle je věnována na Charitu. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Jednání Pastorační rady v Partutovicích 30.10.

  1. Připomenutí setkání pastoračních rad; 2. Doplnění členů PR a ER; 3. Zájem o svátost biřmování (zjistit, zda má smysl zahájit přípravu biřmovanců); 4. Bohoslužby v Partutovicích – Předvečer Narození Páně zřejmě 23:00; 5. Roráty s pozváním pro děti, Živý betlém letos v Partutovicích nebude, pozvat děti a zorganizovat Otvírání betléma na Štědrý den odpoledne; 6. Pozvání na Společenský večer do Jezernice v so 4.2. v 19:30. Technické záležitosti: 1. Úvaha o vnější úpravě fary; m.j. oprava omítky (zadat firmě) a vymalování fary; 2. Jak řešit celkovou údržbu starého hřbitova a co udělat s objektem, který je zchátralý a není již využitelný. Dle zápisu Mgr. Michaely Janíčkové

 

Soutěž Bible a my – První výsledky - Děkujeme všem zapojeným žákům

V Potštátě 4.a 5. tř. – 24 žáků; 1. Jan Zlámala, 2. Andrea Skřebská,Markéta Podešvová a Natálie Tomečková. Výsledky dalších kategorií budou příště.

V Partutovicích 4. a 5. tř. – 12 žáků; 1. Lukáš Klíma, 2. Štěpán Konečný, David Lehnert a Anna Margarito (v kurzívě jsou náhradníci do okres.kola)

V Drahotuších – lze dle vedení školy soutěž realizovat jen při souhlasu rodičů VŠECH dětí ve třídě; čili nelze L, proto děti píšou test jednotlivě. Případní dosud neoslovení zájemci se mi mohou přihlásit,neboť soutěž je nutno v týdnu ukončit.

Návštěvy nemocných

V pondělí odpoledne v Partutovicích, čtvrtek farnost Potštát, pátek v Drahotuších o.Rad.

Nabídka biřmování

Výhledoví zájemci si mohou vyzvednout vzadu v kostelích přihlašovací lístek a v průběhu listopadu mi jej alespoň se základními vyplněnými údaji odevzdat.  Příprava sestává z cca 25 setkání, 3 besed s hostem, duchovní obnovy, soustředění a pastoračních a evangelizačních aktivit. o.Radomír

Setkání dětí u Panny Marie Svatohostýnské v neděli na Krista Krále 20. 11.

10:15 bude dětská mše sv.s otcem arcibiskupem Janem.Následuje setkání a předání odměn za letošní Poutní deníčky do Svatých bran. 13:00 pohádkové divadelní představení Bajaja v podání Tyátru Víti Marčíka. Na závěr jsou v Jurkovičově sále připraveny hry, soutěže a kvízy. Matice svatohostýnská, Matice velehradská a farnosti při katedrále sv. Václava

 

Pozvánky z Jitřenky aktuálně na listopad cprhranice@ado.cz

ST 9. 11. Rozvoj dětí od 0 – 3 let podle Montessori - v dopoledním klubu maminek beseda začne v 10:00, přijďte však, dříve, aby se děti rozkoukaly. Během besedy je zajištěno hlídání dětí.

ČT 10. 11. Jak rozumět internetovým dětem v Městské knihovně v Hranicích s P. Mgr. Liborem Všetulou. Začneme v 17:30.

ÚT 15. 11. Lucerničková vycházka za svatým Martinem v 16:00 na faře v Hranicích. ČT 24.11. Adventní tvoření. Začneme v 15:00 na faře v Hranicích.

PÁ 25.11. Jak se v nás pere příjemce a dárce -  jsou zvány především manželské a partnerské dvojice na seminář manželů Smékalových na faře v Hranicích v 17:30.

ÚT 29.11. Beseda pro táty s Mgr. Františkem Zakopalem v 18:00 na faře v Hranicích

PÁ 2.12. Adventní duchovní obnova O radosti s Fany Böhmovou v17:00 na faře v Hran.

 

Adventní inspirace

V květnu 2017 si připomeneme 100. výr. zjevení P. arie v portugalské Fatimě, proto jsme pro letošní advent zvolili mariánské téma, které spojuje oblíbený kalendář s magnetkou i adventní kalendář pro děti. Dle vzoru života P. Marie se i my můžeme nejen v letošním adventu snažit přinášet Krista všem, se kterými žijeme a pracujeme. Katechetické centrum

 

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

Před- a mimoškolní pedagogika – Sociální činnost. Těší tě práce s dětmi? Rád pomáháš? Použij své přednosti a dělej,co tě baví!Dny otevřených dveří:2.12. 13-17h; 3.12. 9-14h; 21.12. 9-15h; 11.1. 2017 a 25.1. www.cirkevka-bojkovice.cz ; info@cirkevka-bojkovice.cz

 

 ke sbírce na Charitu

Sestry a bratři, stejně jako každý rok, proběhne v neděli 13. listopadu v našich kostelích sbírka na Charitu. V první řadě chceme poděkovat za Vaši štědrost v minulých letech, bez které bychom spoustu dobrých věcí nemohli uskutečnit. Charitní dílo je podstatnou částí služby církve potřebným a je i přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. Víra bez skutků je mrtvá. Peníze získané díky každoroční sbírce jsou nezbytné k zabezpečení pomoci tam, kde na tuto práci není možné získat prostředky jinou cestou. Váš dar je tak Vaším přímým osobním podílem na charitní službě lásky potřebným. V současné době je naší společnou prioritou zabezpečení lepších podmínek pro poskytování domácí hospicové péče. Je to služba lidem nevyléčitelně nemocným na sklonku života a jejich rodinám, aby mohli dožít svůj život doma v kruhu svých blízkých.  Za 25 let novodobé historie charitního díla se jej podařilo rozvinout po celé diecézi do nevídaných rozměrů. Od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími typy postižení, lidem, kteří se dostali do těžkých životních situací, lidem na okraji společnosti a bez domova. Intenzivně pomáháme i v zahraničí. Na Ukrajině pomáháme sirotkům v dětských domovech a dětem z nejchudších rodin, seniorům a rodinám obětí přetrvávajícího válečného konfliktu.  Na Haiti dlouhodobě pomáháme dětem prostřednictvím programu Adopce na dálku, podporujeme několik církevních základních škol, které zajistí dětem vzdělání a alespoň jedno jídlo denně. Díky Vašim darům můžeme reagovat na aktuální situaci po ničivém hurikánu Matthew, který zasáhnul především vesnice v jižní části Haiti. Služby Charity jsou finančně náročné i přes to, že mnoho vykonají zdarma dobrovolníci. Ročně potřebujeme na jejich zajištění v naší arcidiecézi zhruba 700 milionů korun, které získáváme z různých dotací a grantů a od zdravotních pojišťoven. Významnou položkou jsou dary fyzických osob a firem, ale také sbírky. V loňském roce jste ve sbírce na Charitu darovali 3,3 milionů korun.  Charitní pomoc každoročně v naší arcidiecézi směřuje k 25 tisícům klientů. Tuto práci zabezpečuje v jednotlivých Charitách 1500 zaměstnanců a velké množství dobrovolníků. Pán Bůh zaplať vám všem, kteří přispíváte svou službou, modlitbami, finančními nebo hmotnými dary. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Pamatujeme na Vás při mši sv. každé úterý v 7.30 v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní Charitě.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc;

Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc