1.čt.: Mal 3,19-20

2.čt.: 2Sol 3,7-12

Ev.:  Lk 21,5-19

 

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. 

Ž 98Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.

161113.doc

 

 

Po14/11

Út15/11

St16/11

Čt17/11

Pá18/11

So 19/11

Ne 20/11

Drahotuše

---

---

18:00

7:40

17:00

Radíkov 17:00

7:50

Partutovice

17:00

---

---

9:00

Hranice

19:00

---

9:30

Potštát

---

17:00

---

---

---

11:00

Dnes: *Vrcholí Rok milosrdenství.Budou uzavřeny Svaté brány.Do slav-nosti Ježíše Krista, Krále zůstanou otevřeny brány jen v říms. bazilikách.

*Sbírka této neděle je věnována na Charitu. Za Vaše dary P. Bůh zaplať.

V týdnu: Všimněte si,prosím,změny v pořadu bohoslužeb kvůli st.svátku

Úterý Modlitební společenství v 18:00 a mimořádně mše sv. v Potštátě v 17:00

Středa dopoledne v Hranicích schůze děkanátní rady kněží hranického děkanátu.

Čtvrtek *Na faře v Partutovicích se po mši sv. sejdou s o. Radomírem na soustředění Mariánky – společenství náctiletých dívek ze sousední diecéze. Kdo se k nim chce připojit (hlavně z Partutovic), určitě přijďte.

*Mše sv. bude mimořádně v Partutovicích nejen pro Mariánky, ale i pro farníky v 9:00

Pátek v 19h ve farním kostele v Hranicích bude P. Vojtěch Janšta mít studentskou mši a promluví na téma: „Boží chrám, to jsme my.“

Sobota – den pro ministranty, florbalisty v Soběchlebích, zač. v 8:30 bohoslužbou slova.

Příští neděli: *Sbírka při mši sv. je na potřeby farnosti

*Je Slavnost Ježíše Krista Krále, vrcholný den Roku milosrdenství. Po mši sv. bude vždy krátká adorace se svátostným požehnáním.

*V Partutovicích přivítáme mezi nově pokřtěné novorozenou Karolínu Lochmanovou.

 

Soutěž Bible a my – Dodatečné výsledky - Děkujeme všem zapojeným žákům

V Potštátě 6. a 7. tř. – 19 žáků; 1. Václav Jahn (13), 2. Šimon Klabačka (12), 3. Adéla Kubová (10) a Jiří Novobilský; 8. a 9. tř. – 20 žáků;1. Jan Maršálek (14), 2. Kryštof Klabačka (13,5), 3. Marek Jahn (11), Jan Machala (10,5) – kurzívou náhradníci. Ve školním kole tedy soutěžilo celkem 63 žáků ze tří kategorií (4.a 5. tř. – 24 žáků).

V Drahotuších – 3. - 5. tř. – 7 žáků; 1. Marek Klinkovský (15), 2.Antonín Pchálek a Mir. Jakeš (9), 6. a 7. tř. – 4 žáci; 1. Václav Kuchař (21), 2. Radim Jakeš (17), 3. Anton Subjak

Připomínka témat pro okresní kolo soutěže – ve ST 23.11. na Domečku v Hranicích

1. kat. - 4.a 5. tř. – Ježíšovo narození; 2. kat. - 6. a 7. tř. – Gedeon a Rút; 3. kat.- 8. a 9. tř.  – Listy Korintským.  V okresním kole bude tematických otázek ještě více, ale naopak v ústředním kole jich bude méně než polovina a půjde spíše o všeobecný přehled.

Zájemci o biřmování si vyzvednou v kostelích přihlášku a v listopadu odevzdají. o.R.

Děkujeme členům pastoračních rad, kteří se účastnili v út 8.11. společného setkání

Na tomto setkání byla představena činnost pastoračních a ekonomických rad farností a kněží představili své zástupce za tyto rady. Dále byli všichni seznámeni s činností spolupracovníků děkana – děkanátní účetní, technický administrátor, kaplan pro mládež a s organizacemi působícími v děkanátu a jejich nabídkou pro činnost v děkanátě a jednotlivých farnostech. O Charitě Hranice mluvil její ředitel, za mládež vystoupila v zastoupení Mgr. Marie Kaňovská, která pak dále představila děkanátní centrum pro rodinu Jitřenka. V závěru pak pan děkan předložil pastoračním radám otázky a úkoly pro činnost nejen pastoračních rad, jak jim je předložil otec arcibiskup Jan. Tyto dostanou kněží písemně a jistě se jimi budeme zabývat při dalších zasedáních PR. Toto setkání se bude opakovat opět za rok. Bylo nejen příležitostí k setkání s okolními aktivními členy PR, ale bylo velice podnětné. Nastínilo mnoho činností, které se dějí a mohou dít a inspiraci pro budoucnost života našich farností. Vojta 

 

Zapisování mší svatých

Bude probíhat, jak už jste zvyklí od 27.11. (1. neděle adventní). Připomí-nám, že v Drahotuších je třeba dopsat mše sv. do konce kalendářního roku a že se budou zapisovat mše sv. zvláště každou 3. neděli v měsíci. Vojta

 

Poděkování do Potštátu

Obětavé ženy z Potštátu upletly 44 obvazů pro malomocné, které tento týden odevzdaly Charitě v Hranicích. Děkujeme. L. Klabačková

 

Drahotušské blahopřání k 80. narozeninám

Panu Vl. Pelcovi bezpečné km, dobrou mysl i Boží požehnání. Za farníky o.Rad. a Vojta

11. farní ples v Lipníku nad Bečvou

Sejdeme se společně v kulturním domě ECHO v Lipníku v pátek 25. 11. od 20:00. Vstupenky si můžete zarezervovat během listopadu po nedělní mši sv. v Lipníku, ve farní kavárně, ve Vinotéce u Františka, popř. osobně u Gabriely Němčákové. Přivítáme, když na ples dorazíte v kostýmu připomínajícím módu 50. a 60. let. Srdečně zvou farníci z Lipníka

 

T-Club na téma: Život pro druhé.

V sobotu 19. 11. v 15:30 na faře v Hranicích. Moc se na vás těšíme Maruška s Lenkou.

 

Hledá se lékař

Ředitel Hospice na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici lékař s místem výkonu práce: nám. Sadové  4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček. Kontakt: Anna Šišková, (585 100 033, 585 100 030, e-mail: [email protected]

 

Nejen evangelizačním buňkám – Konference o evangelizaci 

Při příležitosti vyvrcholení Svatého roku milosrdenství srdečně zveme na Konferenci o evangelizaci pod záštitou pastoračního centra arcidiecéze olomoucké, diecéze brněnské a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství. Mezi přednášejícími budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondřej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další vážení hosté. Mši svatou bude v sobotu v 17:00 slavit Mons. Jan Graubner. Mediálními partnery jsou Katolický týdeník, Televize Noe a Rádio Proglas.

Kongresové centrum Zlín 18.-20.11. https://www.signaly.cz/konference-o-evangelizaci