170219.doc

Na 3. straně Infolistu si můžete přečíst závěry 5. arcidiecézního fóra mládeže, které proběhlo o minulém víkendu na Velehradě.

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 3,6; Partutovice 3,7; Potštát 3,4

Dnes: *Sbírka je věnována na aktivity Svatého stolce – „Haléř sv. Petra“ Pán Bůh zaplať.

*V Drahotuších je vhodná doba k zapsání úmyslů mší sv. alespoň na příští měsíc.

V týdnu: Pondělí – v 18:15 se sejdou na faře v Hranicích katecheté

Středa – až teď se dopoledne sejde na faře v Hranicích kněží děkanátu - děkanátní rada

Čtvrtek – v 9:00 na faře v Drahotuších pořádáme snídani pro nekatolické duchovní.

Příští neděli: Mše sv. bude zaměřena pro děti

 

Z pouti k sv. Valentinu

Děkujeme všem manželům, kteří přišli na poutní pobožnost a pak na faru. Jistě sami nelitovali času, který mohli trávit jinak, a drahotušská fara opět ožila. Snad se tedy sláva drahotušské pouti brzy obnoví k plné kráse. Teď se trochu zdá, že o to, co se pořádá v Drahotuších je menší zájem a tato akce ukázala, že tomu tak úplně není. Zkusme tedy další cestičky. https://www.signaly.cz/fotky/66900 Vojta

 

Nabídka knih v obecní knihovně v Partutovicích

Jelikož na knihy ve farní knihovně v Drahotuších se snad už jenom práší, nabídli jsme kvalitní nabídku výběru knih do obecní knihovny v Partutovicích, která je otevřena pra-videlně každý týden. Můžete si je klidně zapůjčit. o.Rad., Vojta, Mgr. Alžběta Remešová

 

Nabídka táborů o velkých prázdninách – už je čas!

Andělský táborpořádá farnost Drahotuše na faře ve Velkém Újezdě 6. – 12. 8. Více informací a přihlášky: https://www.signaly.cz/andelsky-tabor-2 Vojta

Dobrodružství prérie - pořádá Mgr. Anna Obořilová  a mládež farnosti Podhoří a Jezernice na faře v Prasklicích 9. – 18.7. Přihlášky do 30.4. na Oborilova.A@seznam.cz  

Příměstské tábory na faře v HranicíchCentrum pro rodinu Jitřenka, info příště.

 

V sobotu 25. 2.zvu do Orl.hor na předjarní běžky; 23 km z Haničky na Šerlich a zpět. Odjezd v 6:00 z Drahotuš.  Oběd na vrcholu Deštné či na Šerlichu. Cesta zpět je už pohodová J, návrat cca do 19.00. Kdo by měl chuť se připojit – ať se mi ozve. o.Radomír

 

Duch. obnova pro ženy ve Slavkově u Brna, v Domě Sv. rodiny SO 25.3. 9-16h

P. Pavel Habrovec „Žena, vrchol stvoření“. Přednášky, adorace, sv. smíření, mše sv. do 22.3. na ssnd@seznam.cz https://www.signaly.cz/duchovni-obnova-pro-zeny-zena

Modlitby za kterékoliv z rodin v obcích našich farností v postní době

V neděli 26.2. po mši sv. budou požehnány krabičky se jmény rodin jednotlivých obcí. Níže uvedení zástupci si je vezmou domů po té, co si z nich po mši sv.vylosují jejich věřící spoluobčané rodinu, za níž se budou celý týden modlit. Každou postní neděli bude po mši sv. „losování“ rodin.  Ti, kteří se chtějí zapojit do modliteb a nebudou na mši sv., si mohou dle níže uvedených seznamů zástupců vesnic zavolat či se potkat. Věřící, kteří nebydlí v našich farnostech a mají vztah k některé z našich obcí, se mohou pochopitelně též připojit k modlitbám. Modlitba by měla být za vylosovanou rodinu denně jakákoliv, kdykoliv a tím líp, čím víc členů rodiny se jakkoliv připojí.

Potštát, Kovářov – Klabačkovi 774842894, Boňkov - Martynkovi 604839218, Lipná – pí Hasalíková 581624215, Boškov –pí Spáčilová 581624440, město –J. Šubrtová 776252159

Drahotuše, - J+J Voldánovi 605934934, Slavíč – Zábranští 602211000, Hráz – Pchálkovi 777537951, Milenov – Pacáková A.ml. 606536049, Středolesí – pí Chodilová 733235377, Klokočí – Vránovi 776265565,  Hrabůvka – Voldánovi 736439435, Radíkov + Kunzov – Richter A. 736659463, Velká +Lhotka – Valentová M. 605910489, Rybáře – L.Pavlátová 773949944.  Partutovice – Voldánová A. 774406178. Pán Bůh zaplať všem, kdo se připojí a díky i za ty nemocné, které se vám k těmto modlitbám podaří získat. o.Radomír

 

Celostátní fórum mládeže proběhne o tomto víkendu v Olomouci

Podobně jako diecézní před týdnem na Velehradě a již vydalo své pro-hlášení; má za cíl setkání mladých věřících s biskupy a umožnit jejich vzájemný dialog. Mladí mohou na fóru zakusit atmosféru svobody a naslouchání i zažít lásku, která je darem Ducha sv. Fóra mládeže se účastní mladí lidé, kteří jsou vysláni svými diecézemi či hnutími jako delegáti, ale také pozorovatelé z různých organizací a hnutí. Tématem fóra bude mimo jiné evangelizace. https://www.signaly.cz/celostatni-forum-mladeze

Postní almužna

Pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání, ale také na schopnost vidět potřebné a vkládat je do modliteb. Tedy taktně pomáhat, dávat podněty k pomoci jednotlivcům nebo rodinám, vložit do kasičky lísteček s konkrétním záměrem, či konkrétní osobou potřebující pomoc. Ukončení je na Květnou neděli. Místní Charita se stará dle podnětů z farnosti, o rozdělení výnosu na charitativní účely; Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

Pozvánky z rodinných center

Jitřenka: Manželské večery (neuskutečněné v Drahotuších) –Budou tedy v Lipníku n. B. v salonu pensionu Fantasy od 2.3. – přihlášky do 27.2. http://www.manzelskevecery.cz/

Víkend  pro matky a dcery 17. – 19. 3.  fara Dřevohostice - společné výtvarné tvoření,  workshop pod vedením lektorky Jany Ungerové, vycházka, zahrada, modlitby, biblické tance, povídání…   vzájemný vztah matka + dcera formou společných prožitků. Doporučený věk dcery je od 10 let výše.  Cena – 1400 Kč, přihlášky do 10. 3.

Centrum pro rodinný život Olomouc s Ligou pár páru: kurz symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce přirozené plánování rodičovství. Začátek ve čtvrtek 2. 3. od 18h. v sále Kurie arcibiskupství, Biskupské nám. 2, Olomouc. 4 setkání, další jsou 16. 3., 30. 3. a 6. 4. První je určeno i pro širší veřejnost. Další informace a přihlášky:  Alena Večeřová  tel.: 587 405 250  e-mail: vecerova@arcibol.cz

 

V. Arcidiecézní fórum mládeže Velehrad 2017

 

My, mladí lidé, jsme se sešli na 5. arcidiecézním fóru mládeže na Velehradě ve dnech 10 – 12. února 2017. Společně jsme diskutovali a zamýšleli se nad potřebou evangelizace v dnešní době.  Z našeho setkání vzešly podněty, které chceme nabídnout jako inspiraci našim farnostem.

 

Za co jsme vděčni:

 za přijetí a podporu, které se nám dostává ve společenství církve;  za každé povzbuzení ze strany kněží a zasvěcených osob;  za rodiny, které nepodlehly genderové ideologii, jsou tvořeny otcem, matkou a dětmi a žijí autenticky svou víru;  za mladé, kteří se nasazují ve službě druhým;  za všechny, kteří se v naší arcidiecézi věnují mladým lidem, za komunity, hnutí, řehole, řády, instituty, centra pro mládež a církevní školy;  za ideál evangelia, který církev hlásá a ze kterého neslevuje navzdory měnícím se společenským trendům;  za to, že učení církve je smysluplné, udává směr i mantinely a je návodem na plnohodnotný život.

 

V čem vidíme příležitosti ke změně:  toužíme po tom, aby naše farnosti žily jako společenství, která jsou otevřená, táhnou za jeden provaz a mohou tak oslovovat i nevěřící;  chceme být aktivní v životě farnosti, a proto prosíme při spolupráci o větší důvěru kněží i farníků;  uvítali bychom otevřené kostely, přístupné fary a možnost podílet se na činnosti pastoračních rad;  prosíme o autentický příklad života kněží a jasná, výstižná kázání, která by nás povzbudila ve víře;  v přípravě na biřmování považujeme za důležité zaměřit se na budování osobního vztahu s Bohem;  byli bychom vděční, kdyby byla více zohledňována naše jedinečnost v rozmanitosti přístupů při pořádání akcí pro nás mladé.

 

Jak konkrétně chceme přispět k oživení života v našich farnostech, k hledání cest a k hlásání evangelia:  chceme se veřejně angažovat a využívat svá obdarování pro dobro farnosti a společnosti;  chceme být vnímavější k nevěřícím vrstevníkům a zpřístupnit jim naše akce;  chceme hledat cestu zejména k žákům 2. stupně skrze vytváření společenství, organizování víkendovek a volnočasových aktivit, a to i novým způsobem;  nabízíme farnosti zapojení do správy webů, tvorby grafiky, vkládání ohlášek na internet a šíření informací přes sociální sítě;  nabízíme zapojení mladých do příprav na biřmování a prosíme o formační kurz pro vedoucí biřmovanců