170611.doc

Ex 34,4-9

2Kor 13,11-13

Jan 3,16-18

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. 

…chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.

odpovídá se jako odpověďaž po předzpěvu žalmisty (Dan 3, 52-56)

 

Po 12/6

Út 13/6

St 14/6

Čt 15/6

Pá 16/6

So 17/6

Ne 18/6

Drahotuše

---

---

18:00

---

18:00

Milenov 8:00

8:00

Partutovice

18:00

18:00

---

---

---

Olomouc

15h,16h a 17:00

9:35

Potštát

---

---

---

17:00

17:00

---

 

 

Sbírka na církevní školství: Drahotuše 2,7; Partutovice 1; Potštát 2,2

Dnes: *Církev slaví Nejsvětější Trojici. K této příležitosti je pouť na Boňkově. Pobožnost bude ve 14:30. Kdo můžete, připutujte. Budeme obdivovat krásu Božího stvoření.

*Farnost Drahotuše má připravený farní den od 14h. Určitě přijďte a nebudete litovat. K tomu, co bude připraveno, prosíme ochotné maminky, babičky aj. o kousek pečiva či zá-kusků na stoly.Přispějete tak k dobré náladě zúčastněných.A snad bude i divadlo (v 16:30)

*neměli bychom zakrýt, že je také v Hranicích v 15:00 tradiční setkání schol. Příští rok snad přijdou zazpívat na farní den, nicméně letos bude výborná hudba z Hustopeč.

V týdnu: *Věnujte pozornost změnám bohoslužeb, které se dějí v rámci Slavnosti Těla a Krve Páně a také u příležitosti potštátských slavností.

*Od dětí čekáme přihlášky na výlet s náboženstvím. Nebojte se a jeďte!

*V pondělí v 19:00 v Potštátě bude posezení na faře s chrámovým sborem i o. Petrem.

*Modlitební společenství se sejde mimoř. ve středu po mši sv. a adoraci v Drahotuších

*Spolu s nekatolickými duchovními navštívíme kapli sv. Barbory v hranických kasárnách a společně připravíme ekumenickou bohoslužbu, na kterou budete pozváni.

*Ve čtvrtek slavíme Slavnost Těla a Krve Páně; v tento den jen v Potštátě v 17:00.

*V pátek se v Potštátě zahajují městské slavnosti mší svatou v 17:00

*V sobotu je pouť za obnovu rodin a duchovní povolání v Olomouci. Jste zváni k aktivní účasti. Centrum pro rodinu Jitřenka má připraven program pro děti, na růženci se podílí i farnost Potštát, následuje adorace a mše sv. s o.arcibiskupem. Vzhledem k tomu, že je nezajištěn vlastní autobus a je nepatrný počet přihlášených, připojíme se k autobusu z Hranic odj. v 13.40 ze Šrom.nám. a v 13.45 z Drahotuš. Zájemci i z Partutovic se mohou příp. též připojit. Potštátu – pokud nemá možnost, nabízím 6 míst v mém autě. Zájemci o autobus nechť se dnes zapíší na připravené lístky, a nebo se v týdnu nahlásí o.děkanovi.

Příští neděli: Slavíme slavnost Těla a Krve Páně v Drahotuších a Partutovicích. Po mši sv. bude vždy průvod k oltářům v obci. V Potštátě se tedy tuto neděli mše sv. ruší.

 

Pouť ke sv. Janu Křtiteli v Lipné

Farní kostel v Potštátě se k nedělní bohoslužbě neotevře ani v neděli 25.6. O této neděli jste všichni zváni na pouť do dřevěného kostelíka v Lipné, kde bude mše sv. v 11:00.

1.sv.přijímání dětí v Drahotuších

POZOR: Uskuteční se v neděli 2.7 v 11:00 – časově tak výměnou s Potštátem (tam v 8:15)

 

XXXVII. pěší pouť z Krakova do Čenstochové od 5. do 12.8.

Přihl. a info P. Jan Šimoník jansimonik@seznam.cz  www.kyjov.farnost.cz

 

Výjezdní zasedání kněží děkanátu Hranice

Chcete-li spolu s kněžími si udělat putovní den, tak ve středu 28.6., v 9:30 navštíví kostel Panny Marie v Potštátě, sv. Jana Křtitele v Lipné a P. Marii „Ve skále“.

 

Společné modlitby se spolubratry křesťany v červnu

*ve čtvrtek 22. 6. v 19:00 jste zváni do evangelického kostela na Šromotově nám. v Hranicích, kde mládež z Jezernice a Podhoří provede společnou modlitbu Taize.

*v úterý 4.7. v 16:00 v Husově sboru v Drahotuších již tradiční ekumenická bohoslužba.

 

Poděkování

*Díky všem malým hercům a jejich rodičům i prarodičům, že jsme utvořili dobré společenství a mohli se vzájemně obveselovat nácviky i hrou divadla. Příště zas. Vojta

*Díky také všem, kteří připravili farní den v Partutovicích a tvořili s námi společenství. Též díky organizátorům Noci kostelů v Drahotuších.Vše proběhlo výborně    *Děkujeme paní Zdeňce Kučové za věrnou starost o farní kostel v Draho-tuších. Ve službě, kterou spolehlivě a příkladně vykonávala ke cti a chvále Boží vnímá, že dozrála k ukončení.

*… Nicméně nadešel čas, aby se jejich úkolů zhostil jiný či jiní. Něco se zatím provizorně lepí (nejen v kostele), ale je třeba hledat, jak mohu něco více udělat pro Boha, jeho chrám a pro společenství církve. Přejeme, aby se někdo z našeho středu nabídl k službám, v nichž je třeba pokračovat. U ministrantů, ve schole, v modlitbě růžence před mši sv.a teď i v péči o Boží dům, je přirozená generační obměna, na níž je třeba osobně reagovat. Připomínám též „zakonzervovaný“ stav s (ne)otvíráním kaple sv.Anny na hřbitově. Vojta a o.Radomír

 

Děkanátní kalendář 2018

Pro kalendář je velmi důležité mít obrázky. Prosím proto farníky, kteří mají dosud nepublikované fotografie, které by se hodily, např. z míst v okolí, ke kterým mají osobní vztah, aby je poslali e-mailem na farka@antiochia.cz či zapůjčili k okopírování. S přípravami se začíná tento týden, fotky by bylo vhodné mít během měsíce. Děkuji. Vojta

 

Reklama na Antiochii (7.7.-12.8.)

Letošní Antiochia, jak víte, se plánuje v Potštátě. Změnou jsou jen 10denní turnusy. Potřebujeme ochotné mladé (15-35 let), kteří se zapojí do týmů s bohoslovci či kněžími děkanátu – 1.turnus vede o.Petr , další o.Radomír s bohoslovcem Honzou, ve 3. se těšte na bohosl.Milana a ve 4. na P.Jana Blešu s P.Vratislavem Kozubem. Více www.antiochia.cz

 

Přípravné setkání k farnímu táboru

Po 20. 6. (zřejmě v neděli 25.6. večer) bychom se sešli vedoucí k naplánování tábora. Informace a stálá možnost přihlášení dětí: https://www.signaly.cz/andelsky-tabor-2 Vojta

 

Pochod pro život v Brně 28.6. od 17:00 do 18:30

Cílem je poukázat na to, že nikdy není nutné volit umělý potrat. Přijďte dát najevo, že jsou zde lidé ochotní pomoci každé ženě. https://www.signaly.cz/pochod-pro-zivot-v-brne-8