170723.doc

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.

 

Tento list Vás naplní inspirativními žalmy a historií.

Sice je 16. neděle v mezidobí, ale u nás…

se slaví jen v kapli v Radíkově v SO v 18h

(I. Mdr 12,13-19;II. Ř 8,26-27; Mt 13,24-43)

Ž 86 Tys, Pane, dobrý a shovívavý

 

Po 24/7

Út 25/7

St 26/7

Čt 27/7

Pá 28/7

So 29/7

Ne 30/7

Drahotuše

---

---

18:30AD

18:00

18:00

Slavíč 18:00

8:00

Partutovice

7:30

---

---

---

---

---

9:35

Potštát

---

17:15

17:15

Antiochia C

11:00

 

 

Sbírky na potřeby farností z min.neděle: Drahotuše 4,8, Partutovice 5,5, Potštát 3,7

Partutovice při mši sv. v 8:30 slaví výročí posvěcení kostela

Ž 45 Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího

Drahotuše při mši sv. v 10:00 oslavíme sv. Jáchyma a Annu, rodiče Panny Marie –

před kaplí sv. Anny: Lk 1 Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida

a ve farnosti Potštát bude poutní mše sv. v kostele sv. Marie Magdaleny

v Boškově v 11:00 Ž 62 Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V týdnu: V Potštátě  *pokračuje Antiochia v turnusu B do středy a od úterý začne program nového turnusu C, který povede bohoslovec Milan Werl. Od o. arcibiskupa má pověření k mimořádné službě podávání eucharistie, proto budou bohoslužby slova a adorace. Turnus bude možná méně početný, ale o to více bude spoléhat na spolupráci nejen věřících farníků. Na Antiochii se také těší ve dnech C turnusu i pastorační asistent. *Díky předchůdcům z turnusu B za skvělou práci na Boží vinici jakožto i všem farníkům, kteří s nimi spolupracovali. Modlete se stále za nás.

*Srdečně zveme na divadelní podvečer, který se uskuteční v Potštátě na náměstí v 17:00

V Drahotuších bude opět středeční adorace v 18:30. Pamatujte i na adorační den, který máme v pondělí 31.8. od 10:00. Chtějme vyprosit arcidiecézi touto společnou modlitbou také potřebná povolání ke kněžství a zasvěcenému životu jakožto i obnovu rodin v naši společnosti, abychom stále žili s Kristem a vytrvali na cestě ke spáse.

V Partutovicích *v pondělí je pravý den posvěcení kostela. Stalo se tak 24.7. 1789 P. děkanem Janem Hausšildem z Lipníku/B.

*na faře se od pátku o.Petrem a hl. animátorkou Lenkou Mlčákovou sejde mládež děkanátu, aby projednali program na následující 3 roky. Kéž jsou plni Ducha Sv. V rámci programu bude v kostele i adorace.

Z dějin partutovického kostela … Základní kámen byl ke stavbě položen 15. 5. 1788. Práce ihned začaly a trvaly do zimní přestávky. Ze starého kostela zůstalo část dnešní sakristie a presbytáře. Půdorys kostela byl zvětšen a bylo upotřebeno zbylé zdivo. Obec prodala les, aby mohla finančně přispět na budování nového kostela. Stavební práce pokračovaly na jaře a tak intenzivní, že 6. 6. 1789 mohla být instalovaná na věži báně s křížem. V ní byly uschovány listiny a pamětihodnosti. Nový chrám má délku 26 m, šířku 9,5 m a výšku 6,5 m. Střecha - šindelová, v r.1845 břidlicová, v roce 1975z pozinkovaného plechu a  v  r. 1976 byla překryta kostelní věž měděným plechem. Více vzadu v kostele

nebo na https://drahministranti.signaly.cz/1106/kostel-sv-mikulase-v-partutovicich

 

 

V Drahotuších probíhá svatoanenská pouť – něco málo o kapli

Uprostřed nového hřbitova byla v roce 1732, kdy drahotušskou farnost spravoval Cyril Jakub Klátil, s povolením konzistoře vystavěna na počest sv. Anny kaple s kruhovou lodí, pravoúhlým presbytářem a kruchtou pro varhaníka. Na její výstavbu o rozloze 151 m2 bylo potřeba 31 650 pálených cihel a hodně vápna (jen z Radvanic bylo dovezeno pět pecí po 16 zlatých). V roce 1733 byl z daru fojta Jana Plisky z Radíkova postaven v kapli oltář, ve věži osazen zvon vyrobený v Olomouci, a to na náklady kostelního hospodáře Jiřího Andrýska v celkové částce 63 zlatých 48 krejcarů. K posvěcení kaple došlo právě na svátek sv. Anny v červenci 1734 zdejším farářem Cyrilem Jakubem Klátilem. Více: https://drahministranti.signaly.cz/1305/pruvodce-farnosti-drahotuse-po-noci (tam i ostatní kaple, kostel, hřbitov i Husův sbor)

 

 „Vesnický kostel v Boškově byl původně dřevěný

 a měl kolem roku 1408 vlastní duchovní správu. V roce 1781 byla pořízena nynější kamenná stavba. V roce 1827 byl nově vybaven (oltářní obraz, druhý zvon, varhany, kazatelna) a vydlážděn. V roce 1912 byly pořízeny nové varhany. V roce 1915 byl odevzdán malý zvon pro válečné účely. V roce 1922 byl pořízen nový zvon. V roce 1927 byl vymalován.“  P.S.: Jak znám paní Krškovou, dnes bude jistě na místě k dispozici i její výtisk o Boškově, příp. jiných obcích potštátského regionu. Vojta

Více: https://drahministranti.signaly.cz/1406/filialni-kostel-sv-marie-magdaleny

Z ministrantského putovního tábora

Prvně napíšu, že si budete moci přečíst již ve středu krátkou reportáž a později i speciální přílohu Katolického týdeníku. Když jsem se ještě na organizačním setkání s vedoucími dozvěděl, kolik bude ministrantů, byl jsem nadšený a mnohem víc jsem se těšil na tento tábor. Bylo nás 70 a užil jsem si vynikajícího společenství a také toho, že pro dobrého ministranta je Pán Ježíš skutečným přítelem a průvodcem života. Nepopíšu zde, co jsme všechno viděli, ale přeju Vám zažít chvíle, kdy jste s Pánem Ježíšem pod jednou střechou. I když se zdá, že se nedaří, přesto je s Ním dobře. Třeba, když nám ujede parník po dlouhé namáhavé cestě, nikomu to náladu nepokazilo. A co se týče chlapců, s Pánem Ježíšem pod jednou střechou byli jako beránci. A za ty 4 dny jsem s každým stihl prohodit alespoň nějaké to slovo a bylo nám společně dobře. Vojta