Dnes ještě se dvěma listy a to je biskupské povzbuzení k volbám a dopis ředitele papežských misijních děl k misijní neděli, který se bude číst příští neděli. Je možné, že příští neděli se na tomto místě Infolist neobjeví, proto si važte toho, že si můžete přečíst rovnou dva listy. Takže volby jsou za necelých 14 dní a misijní neděle je hned po volbách. K obojímu Vás tedy chceme povzbudit.

171008.doc

Dnes *Budeme děkovat za úrodu. V Partutovicích k tomu bude i slavnostní hudební doprovod a koncert po mši sv. Prožijme to ke cti a chvále Boží.

*Díky všem,kteří přinesli své výpěstky.K poděkování za úrodu být příslušné biblické texty

*Uslyšíte pastýřský list našich biskupů, abyste se nebáli jít k nadcházejícím volbám. Podrobněji si tuto výzvu můžete přečíst v elektronické formě na obvyklém místě.

*KDU–ČSL připravila rodinám chléb k požehnání. Využijte jej u obědového společenství.

*V Partutovicích bude za nedeštivého počasí Drakiáda - začneme ve 14:00 u mlýna.

*CPR Jitřenka má akci „Na jednom laně“, v lomu Gabrielka u Týna n. Bečvou ve 14:00.

V týdnu: PO * po mši sv. v Drahotuších na faře – modlitební společenství

ÚT * mladší děti v Partutovicích budou mít mimořádně ve 14h náboženství.

ČT * V Partutovicích na faře po mši sv. se sejdou rodiče dětí prvokomunikantů.

SO * celá arcidiecéze slaví biskupské svěcení pomocných biskupů Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka v 10:00 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Od tohotodne již můžete slyšet jména našich pomocných biskupů v eucharistické modlitbě

*Na Sv. Hostýně začíná dušičková pouť, v rámci níž je v bazilice ve 13:30 koncert. Následující sobotu pak bude pouť svatohubertská.

*Rodina Cvešperových má v Potštátě rodinné setkání, mši sv. budou mít v 15h. Mše sv. s nedělní platnosti v tomto týdnu nebude; v Radíkově i Milenově 21.10., ve Středolesí až 4.11. v 16:00 jako vrchol pouti ke sv. Karlu Boromejskému v Uhřínově.

Příští neděli: *Sbírka se koná na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Drahotuští putují autobusem na Sv. Hostýn. Odjezd dle jízdního řádu z náměstí v 9:15

*Uslyšíte dopis Národního ředitele papežských misijních děl k misijní neděli, která se koná 22.10. v celé církvi. Najdete ho jako přílohu již tohoto IL. Nebojte se být štědří.

*Touto dobou bych měl být ve Fatimě. Infolist bude, nevyvěsí-li jej někdo jiný, nebude na internetu. Kdo chcete cokoli z této pouti; řekněte si do čtvrtka 12.10. ráno - Vojta

 

Blahopřejeme k „90“ – 11.10.

Bohumilu Glosovi z Klokočí a Marii Pavelkové z Partutovic. Ať jim Pán žehná.

 

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Barbory v hranických kasárnách

v úterý 24.10. od 17h. Po skončení bude neformální čas na svědectví voj. kaplanů

o jejich službě v armádě. V min. týdnu byli pozváni také představitelé obcí. o. Radomír

Setkání pastoračních rad v sále MěÚ v Hranicích PO 16.10. v 19h

Díky všem členům rad, kteří se zapojili do příspěvků a námětů k tomuto setkání. Zástupci každé farnosti se podělí o své závěry. Proto prosíme ty, kteří byli pověřeni, aby pro „náhled“ velmi stručně sepsali tyto pod-něty a do 10.10. je poslali o. Radomírovi. Z těchto textů pak pan děkan do konce týdne vybere, co která farnost bude prezentovat ve společném sdílení. Setkání má být vzájemným obohacením, proto prosíme členy rad, aby se aktivně zúčastnili. o.Radomír

 

 

Misijní neděle 22.10.

Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku. Misie jsou srdcem křesťanské víry. Papež František

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2017

Za poznávání Bible modleme se za to,abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium.  Co by se stalo, kdybychom zacházeli s Biblí tak,jako zacházíme se svým mobilem? Kdybychom ji nosili stále s sebou – nebo jen kapesní vydání evangelia – co by se stalo? Kdybychom se vraceli v případě, že ji zapomeneme? – Když zapomeneme mobil a zjistíme to, hned se vrátíme jej hledat. Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně a četli Boží poselství, která jsou tam obsažena, stejně jako čteme sms-ky? Co by se stalo? Jistě, je to paradoxní přirovnání, ale přivádí k zamyšlení.

 

Pozvání do Soběchleb na Fatimskou pobožnost – PÁ 13.10.

17h – růženec s fatimskými zpěvy,  17:30 mše sv., korunka, světelný průvod o. Josef

Setkání lektorů Božího slova SO 21.10. v 10-15h sál kurie, Biskupské nám.2 Olomouc

P. doc. Petr Chalupa, ThD, ředitel Českého katol. bibl. díla. Bude mít přednášku a mši sv. v katedrále. 9:30 – prezentace; 10:15 praktická práce s Biblí ve službě lektora; 12:45 Mše sv. 13:45 občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi. MgA Martina Pavlíková

 

Bible a my 2017 - jubilejní 25. ročník – blíží se školní kola!

Školní kola soutěže proběhnou v polovině října na školách, Okresní 23.11. v hranickém „Domečku“ – Domu dětí a mládeže na Galašově ulici. Soutěžní témata: I. Apoštolové, jak je známe z evangelií, II. Josef Egyptský, III. Prorok Eliáš a IV. List Židům. M. Brázdová

 

Pozvánky z Jitřenky - www.hranice.dcpr.cz

*každé PO 8:30 klub maminek a 17:30 tance pro ženy ST 8:30 klub maminek + beseda

ČT– Kurz efektivního rodičovství – M. Kaňovská – celkem 8 setkání (12.10. začátek)

*V tomto týdnu: ÚT 10.10. – 17:00 biblické tance (kavárnička);

ST 11.10. – 17:00 manželské spolčo; 13.10. – 16:30 – táborníček – spolčo pro děti

*Do konce měsíce: PO 23.10. – Beseda pro muže – dobrý táta (v knihovně);

ÚT 24.10. – 16:00 modlitby manželek; PÁ 27.10. od 16h a SO 28.10. od 9h – Kurz Symptotermální metody PPR a ÚT 31.10. – 17:00 Výchova s Biblí v ruce. L. Pchálková

web: http://farka.antiochia.cz;  farka@home.mitranet.cz;

( fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688

 

 

VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

 

(přečtěte v závěru bohoslužeb v neděli 8. října 2017)

 

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

 

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují. Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné. Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě. Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech. A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme. Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

 

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.     

 

Vaši biskupové.

 

 

 

 

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2017

 

Přečtěte při všech bohoslužbách 28. neděli v mezidobí, dne 15. října 2017. Také, prosíme, vyvěste včas plakát k Misijní neděli. Děkujeme Vám.

 

Drazí bratři a sestry,

co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou Vám jistě nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene.

 

Mám radost z toho, že díky Vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky Vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 92 milionů USD.

 

Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“

 

Drazí přátelé, zvu Vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.

 

Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává. Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými.

 

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.

Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná

 

Jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice