180121.doc

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, 

Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli

hojný užitek.

 

Ž 25Ukaž mi své cesty, Hospodine

 

 

Po 22/1

Út 23/1

St 24/1

Čt 25/1

Pá 26/1

So 27/1

Ne 28/1

Drahotuše

17:00

---

18:30 AD

---

17:00

Radíkov 17:00

8:00

Partutovice

---

18:00

---

17:00

---

---

9:35

Potštát

---

---

16:00

---

---

---

11:00

 

www.trikralovasbirka.cz

 Dnes:*Sbírka na potřeby farnosti.

*Ve 13:45 se na vhodném místě sejde pastorační rada farnosti Potštát.

*Ekumenická bohoslužba v drahotušském kostele v 16:00.  Prosíme také o pomoc s drobným pohoštěním.

* Děkujeme koledníkům, které čeká kino - v 16h v KD Echo Lipník/B:Zootropolis *Stále akční cena děkan. kalendáře – 30Kč.

V týdnu: *o. Radomír navštíví nemocné.

*Do ČT probíhá týden modliteb za jednotu

*mládež ČR a SR vytvořila modlitbu na nový rok 2018. Biskupové ji podporují, najdete ji v elektronické verzi IL.

PO – na faře v Jezernici se ke svému jednání sejdou katecheté děkanátu i s představiteli arcidiecézního centra pro katechezi (i k 45. narozeninám o. Petra).

* Do SO 14:00 probíhá 2. kolo prezidentských voleb. Kdo máte volební právo, využijte ho k dobru vlasti a přijďte k volbám. A modleme se – viz níže!

*v děkanátním kalendáři uvedený večer chval bude nakonec přesunut na jindy.

Příští neděli: *budou mše sv. pro děti.

*Centrum pro rodinu Jitřenka a farnost Hranice zvou děti s rodiči na 14h. do DDM Hranice k maškarnímu karnevalu.

 

 

Představení dětí k prvnímu sv. přijímání v neděli 4.2. při mši sv. v Partutovicích

Představí se 5 dětí, které se chystají k přijetí Pána Ježíše. Modlete se za ně, i za jejich rodiny, aby společně našli v Kristu přítele a s radostí jej přijali do svého srdce. o. Radomír

Modlitba k volbám

Bože,Otče nás všech,děkujeme Ti za Čechy,Moravu a Slez-sko –naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme ti, že jsi nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme tě,dej nám dobrého prezidenta, který povede naši zemi po vzoru sv.knížete Václavamoudře a spravedlivě tak, abychom Ti ve vzájemném porozumění a každý na svém místě zodpovědně sloužili. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen

Inzerát drahotušským farníkům: Na hřbitově u kaple sv.Anny je k dispozici hrobové místo i se zachovalým pomníkem. Info 770 142 151 či 728 703 560

 

Z jednání pastoračních rad

*Projednal se pastorační plán na první pololetí tohoto roku a další podněty

*Drahotuše – PR 1.1. – Především se připravoval společenský večer ve Velké. Dále pak se připravuje významné výročí Drahotuš. Je dáno k úvaze, jak se farnost zapojí. K tomu i dalšímu jako např. farní den se opět sejde PR ve vhodný čas. Dle zápisu T. Voldána

*Partutovice – PR 16.1. – Největším tématem bylo 10.výr. misií. Dohodnuto bylo, že proběhne ve ST 21.2. formou návštěvy ZŠ misionáři, event. dětskou bohoslužbou, katechezí, sv. smíření, mší sv. Ve ČT by byla mše sv. s katechezí, v ÚT či PÁ žehnání domů a v NE 25.2. slavnostní mše sv. s požehnáním misijního kříže. Vše ozřejmí misijní zpravodaj, který bude rozeslán do domácností. Dále jsme řešili slavnost Božího Těla, letos v Potštátě a to hlavně formu účinného pozvání partut.farníků -toto k uvážení PR v Potštátě. O. Radomír také pozval farníky k účasti na ekumen. bohoslužeb. Dle zápisu A. Remešové

*Potštát – PR dnes ve 13:45 – Jistě se projednají Potštátské slavnosti k výročí 700 let města a slavnost Těla a Krve Páně, podněta o.arcibiskupa.  Kromě ekumen. bohoslužby, která nás čeká v Drahotuších po jednání, se čekají i další témata vznesená radou. o.Rad.

 

Pozvánky na prázdninové „pohybové“ dovolené pro všechny věkové kategorie

*S cyklopoutníky do rodiště P.Pia – San Giovanni Rotondo k 50 výr. úmrtí 22.-30.7. na trase Velehrad-Padova (čemuž asi dá přednost o.Rad) či 31.7.-9.8. Padova-S.G.Rotondo (přes Řím a Neapol) s návratem 11.8. Příp. obojí spojit J. Více: vit.tomastik@seznam.cz. *Lze podobně putovat i do Mariazell 10.-19.8. (s o.Petrem) viz: cyklopoute.cz . U obou akcí je zajištěn doprovodný bus a noclehy většinou v „sokolovnách“ na karimatkách.

*No a oba zveme společně k turistice a jiným zážitkům na Korsiku 19.8.-1.9.(či 12.-25.7.)

 

Hromniční pouť matek ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku         

SO 3. 2. -  od 9:20 růženec, mše sv., svátost smíření, katecheze, adorace 14:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk

 

Duchovní obnova v La Salettě 4.-10.8. – nabídka CK Kučera Zlín

se sv. otcem Františkem nad exhortací Amoris laetitia - o lásce v rodině (provází P.J.Říha). 4.8. odjezd 13:30 ze Zlína na Prahu, Mnichov; 5.8.  Zastávka na břehu Ženevského jezera v Montreux a Křepelčin most (Francie). Příjezd do La Salette, ubytování ve 2lůžkových pokojích. Mše sv., prohlídka, večeře. 6.8 –8 .8.  duchovní obnova, výlety do hor apod. 9.8.  Mše sv., odj. dopoledne, zastávka v Annecy – sv. Fr.Saleský, prohlídka města, nákupy…; 10.8.  Předpokládaný návrat do Zlína kolem poledne. Cena: 6 290,-Kč  www.ck-kucera.cz

  

NOVOROČNÍ MODLITBA za rok 2018

Chválíme Tě, dobrotivý Pane, za nový rok, ve kterém smíme žít. Chválíme Tě za všechno dobré a krásné, co máš pro nás připravené. Toužíme přijmout každou Tvou milost a vykonat všechno dobro, které s Tvojí pomocí vykonat můžeme. Prosíme, požehnej nám. Požehnej svou láskou každý den, každé setkání, veď naše rozhodnutí, aby se uskutečňovaly jen Tvé záměry v našem životě, v naší farnosti, arcidiecézi, v našem národě i na celém světě. Amen.

 

“Úmysly Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.“ Ž 33,11

 

Zároveň Tě upřímně prosíme:

 

 Na přímluvu Panny Marie, Matky Boží prosíme o dar smíření všech lidí a národů s Bohem i mezi sebou a za trvalý mír. (Prosíme Tě, vyslyš nás)

 

 Na přímluvu sv. Zdislavy prosíme za každý započatý lidský život v roce 2018, aby byl s láskou přijatý a všemi chráněný. 

 

 Na přímluvu sv. Dominika Savia prosíme za děti a mladé, aby zakusili Tvou lásku a byli chránění od každého zla a nemravnosti. Také aby správně rozlišili své povolání a s Tvou pomocí je uskutečnili.

 

 Na přímluvu sv. manželů Ludvíka a Zélie Martinových prosíme za všechny snoubence, kteří tento rok uzavřou svátost manželství, aby obstálo silou Tvé lásky ve všech zkouškách a vytrvalo.

 

 Na přímluvu sv. Ludmily prosíme, aby se vrátila radostná společná modlitba do všech rodin a s ní i pravá láska, úcta a věrnost k Tobě i k sobě navzájem.

 

 Na přímluvu sv. Anežky České prosíme za všechny nemocné, trpící, hladové, pronásledované a jakkoliv strádající lidi na této zemi, aby se jim dostávalo potřebné pomoci.

 

 Na přímluvu bl. Karla Rakouského prosíme za to, abychom odmítli jakékoliv pokušení, vzepřeli se každému zlu a už nikdy neupadli do těžkého hříchu.

 

 Na přímluvu všech svatých a zvláště sv. Václava prosíme za nastávající prezidentské volby, aby byly vedeny tvým Svatým Duchem a aby byl zvolen člověk podle Tvé vůle.

 

 Na přímluvu sv. Štěpána, sv. Ladislava, sv. Václava, bl. Karla Rakouského a všech svatých panovníků prosíme za ty, kteří nám vládnou, abys je očistil od všech nepravostí a daroval jim svého svatého Ducha, aby se vždy rozhodovali a konali ve světle jeho moudrosti, pravdy, čestnosti a prozíravosti, pro dobro nás všech a ke Tvé slávě.

 

 Na přímluvu sv. Petra a Pavla i sv. Jana Pavla II. prosíme za svatou Církev v našich zemích: za všechny biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a zasvěcené osoby v našem národě, aby v jednotě a síle Tvého Ducha vydávali věrohodné svědectví o Tvé lásce a byli vždy dobrými pastýři a učiteli modlitby pro všechen Boží lid.

 

 Na přímluvu sv. Vojtěcha a Radima prosíme o milost odpuštění všech hříchů a odstranění všeho, co brání našemu národu přijímat plnost Božího požehnání.

 

 Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje prosíme o dar živé víry, obrácení a pokání pro náš národ.

 

 Na přímluvu sv. Benedikta a Prokopa prosíme pro náš národ, pro každého jednotlivce, i pro celou Evropu o Boží ochranu před všemi novodobými ideologiemi a veškerým nebezpečím, z nich plynoucích, abychom si natrvalo zachovali křesťanskou víru a mohli ji vždy svobodně vyznávat.

 

 Na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosíme za vítězství Boží pravdy a lásky do každého srdce.

 

 Prostřednictvím svých svatých andělů nás milostivě ochraňuj na všech našich cestách, které budeme podnikat v celém roce 2018. A nejen nás, ale i všechny, kteří budou cestovat, abychom vždy šťastně a bezpečně dosáhli cíle.

 

 Pro Tvou dobrotu prosíme za příznivé počasí, hojnou úrodu a vděčnost do každého srdce.

 

 Na přímluvu sv. Josefa prosíme o citlivou, důstojnou a duchovní péči pro všechny naše umírající v celém roce 2018 a nejen v něm. Pro bolestné umučení Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jim vyprošujeme Tvé nekonečné milosrdenství a dar věčné spásy. Amen. 

 

Vyslyš, všemohoucí věčný Bože, všechny tyto prosby, podle své vůle a ve své lásce, skrze Krista našeho Pána. Amen. +++  Je-li to možné, pokorně prosíme  o Vaše požehnání.  Deo gratias. Deogratias

Tříkrálová sbírka po jednotlivých pokladničkách v našich farnostech

U jmen vedoucích jsou použity pouze zkratky tak, aby se sami poznali.

vedoucí skupinky

obec koledování

pokladnička

výtěžek

HK

Drahotuše

7007106

10 378 Kč

VaH

Drahotuše

7007107

5 415 Kč

JrT

Drahotuše

7007108

5 090 Kč

JnTst

Drahotuše

7007109

2 940 Kč

IH

Drahotuše

7007110

7 801 Kč

RU

Drahotuše

7007112

3 584 Kč

Drahotuše celkem

 

 

35 208 Kč

LeP

Slavíč

7007113

2 562 Kč

MM

Slavíč

7007114

3 920 Kč

Slavíč celkem

 

 

6 482 Kč

RF

Radíkov

7007071

1 990 Kč

LuP

Radíkov

7007072

3 830 Kč

Radíkov celkem

 

 

5 820 Kč

PG

Středolesí 

7007115

1 900 Kč

JH

Klokočí

7007044

4 980 Kč

PV

Klokočí

7007045

3 590 Kč

Kolokočí celkem

 

 

8 570 Kč

MaVo

Hrabůvka

7007043

10 898 Kč

Velká

7007102

2 520 Kč

MtV

Velká

7007103

6 431 Kč

RT

Velká

7007104

4 461 Kč

Velká celkem

 

 

13 412 Kč

Lhotka

7007105

4 100 Kč

DS

Milenov

7007039

2 670 Kč

MS

Milenov

7007040

2 015 Kč

JP

Milenov

7007041

2 101 Kč

DP

Milenov

7007042

4 749 Kč

Milenov celkem

 

 

11 535 Kč

SS

Potštát

7007018

5 264 Kč

KK

Potštát

7007019

6 901 Kč

HJ

Potštát

7007021

2 840 Kč

Potštát

7007022

7 345 Kč

VO

Kyžlířov

7007020

5 132 Kč

Boňkov

7007023

3 072 Kč

AT

Kovářov

7007017

8 109 Kč

AlJ

Lipná, Boškov

7007016

6 337 Kč

Potštát celkem

 

 

45 000 Kč

AS

Partutovice

7007024

9 061 Kč

AR

Partutovice

7007025

9 345 Kč

AdJ

Partutrovice

7007026

9 410 Kč

PARTUTOVICE celkem

 

 

27 816 Kč