Farnost sv. Vavřince, Drahotuše

Pravidelné bohoslužby

Neděle 8:00 pondělí a pátek 18:00;

jinak dle týdenního ohlášení vždy aktuálně na webu.

Na hřbitově je kaple sv. Anny, kde se koná pravidelně svatoanenská pouť.

Obce

Velká – kaple Povýšení Sv. Kříže; mše sv. obv. 1. SO v měsíci

Lhotka u Velké – bohoslužby se zde nekonají

Hrabůvka – bohoslužby se zde nekonají

Klokočí – bohoslužby se zde nekonají

Milenov – kaple Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. 1x měs. v SO

Radíkov – kaple sv. Václava; mše sv. obv. 3. SO v měsíci

Středolesí – filiální kostel sv. Antonína; mše sv. jen od dubna do října zprav. 2. SO v měsíci

Rybáře – bohoslužby se zde nekonají

Slavíč – kaple sv. Josefa; mše sv. obv. 4. SO v měsíci

Na Hrázi – bohoslužby se zde nekonají

Farní aktivity

 

*Farní evangelizační buňky (3 skup.)

*Biřmovanci, modlitební společenství

*Živý růženec (3 skupiny)

*Výuka náboženství (3 skupiny)

*Úklidové skupiny (4)

*Pletení obvazů pro malomocné

*Akční brigády

*Chrámový sbor

*Spolčátko, bohoslužby pro děti

*Ministranti, schola

Pravidelné akce (pastorační plán)

Leden

*Tříkrálová sbírka

*Ekumenické bohoslužby (3)

*Společenský večer farností

Únor

*Modlitba u Panny Marie Lurdské  v Drahotuších (11.2. a květen+říjen)

*Pouť sv. Valentýna v Drah. (ke 14.2.)

Březen

*Křížové cesty v postní době

*Křížová cesta pro cyklisty

*Misijní koláč (4. neděle postní)

*Pouť ke sv. Josefu ve Slavíči

*Florbalový turnaj ministrantů

*Křížová cesta Velký pátek u sv. Anny

*Pomazání nemocných, Velikonoční svátost smíření

Duben

*Velikonoce (Třídenní, Boží hrob, Vigilie)

*Pouť autobusem na Sv. Hostýn (a na podzim)

Květen

*Májové pobožnosti

*Akce „Bílý kámen“

*Sv. Florián v Drahotuších

*Den matek

*Malá mariánská zahradní slavnost

*Svatodušní novéna a vigilie

*Noc kostelů

Červen

*Pouť k sv. Antonínu ve Středolesí

*Farní den

*Boží Tělo

*Výlet pro děti z náboženství

*Den otců na Svačince v Hrabůvce (organizuje CPR Jitřenka Hranice)

Červenec

*Z Rybář Bečvou a Moravou k Velehradu

*Ekumenická bohoslužba

*Výročí posvěcení kostela

*Příměstský tábor (organizuje CPR Jitřenka Hranice)

*Sobotní cyklopouť na ke sv. Anně na Starou Vodu

*Pouť k sv. Anně v Drahotuších

*Adorační den farnosti (31.7.)

*Tvorba farního kalendáře

Srpen

*Pouť k sv. Vavřinci v Drahotuších (k 11.8.)

*Pouť k Nanebevzetí Panny Marie v Milenově (k 15.8.)

*Farní tábor

Září

*Žehnání školákům

*Farní zájezd na poutní místa

*Pouť k Povýšení Sv. Kříže ve Velké (ke 14.9.)

*Pouť k sv. Václavu v Radíkově (28.9.)

Říjen

*Pěší pouť na Sv. Hostýn (1. SO)

*Dožínky (2. NE)

*Misijní neděle

*Ekumenická bohoslužba v kasárnách v Hranicích u sv. Barbory

Listopad

*Dušičková pobožnost na hřbitově u Sv. Anny

Prosinec

*Roráty, Vánoční bohoslužby

*Živý betlém (26.12.)

 

Historie farního kostela sv. Vavřince v Drahotuších

Kostel sv. Vavřince byl zbudován v letech 1784 – 1788 ve slohu pozdně barokním podle návrhu a pod dohledem tehdejšího faráře Ondřeje Kellnera, kněze architekta, jehož dílem je také farní kostel ve Velkém Újezdě. Stavbu provedl Josef Görig, stavitel z Nového Jičína. Je dlouhý 24m, široký 13m a vysoký 34m. Chrám byl 19. října 1788 benedikován a 19. července 1810 slavnostně konsekrován světícím biskupem Aloisem Krakovským z Kolovrat u příležitosti generální vizitace. Před rokem 1784 stál na témže místě od nepaměti menší kamenný farní kostel, zasvěcený též sv. Vavřinci, dosud zbyla z něho jen spodní část věže, o jejíž stavbě je zmíňka v r. 1535.

V r. 1854 byla střecha kostela nově pokryta břidlicí a věže novým způsobem obnoveny. Uvnitř byl kostel vymalován, postaveny nové oltáře a také pořízeny oltářní obrazy: sv. Vavřinec na hlavní oltář a sv. Valentin a Panna Maria bolestná na boční oltáře.

16.6. 1901 při generální vizitaci arcibiskup Dr. Teodor Kohn konsekroval nový hlavní oltář z mramoru od akademického sochaře Ferdinanda Neumanna, postavený v r. 1898.

Dlažba kostela je z r. 1940 od Františka Wawerky z Lipníka nad Bečvou. V roce 1946 byla dokončena celková oprava vnitřku kostela a zřízena kaple Panny Marie Lurdské. Od r. 1950 máme nové kostelní lavice, které jsou dílem Františka Paličky a Josefa Petráše z Drahotuš, v l. 1955-56 byla provedena velmi důkladná oprava zevnějšku – nová břidlice na střechu, fasáda a věž s bání a křížem.

Z let 1965 – 70 dostal kostel novou podobu odpovídající aktuálním liturgickým normám. V letech 1975 – 82 probíhaly práce na stahování klenby kostela, byla vyměněna okna, nová elektroinstalace, krytina na věž a v průčelí kostela nová fasáda a malba.

V roce 2002 byly opraveny varhany pocházející z r. 1911, dvoumanuálové s 15 rejstříky od firmy Tuček z Kutné Hory. Generální rekonstrukci a přestavbu provedla firma Jaroslava Stavinohy z Valašské Bystřice. Skříň varhan je původní z r. 1806.

Letmé pohledy do historie farnosti Drahotuše

Před rokem 1784 stál na témže místě od nepaměti menší kamenný farní kostel, zasvěcený též sv. Vavřinci, dosud zbyla z něho jen spodní část věže, o jejíž stavbě je zmíňka v r. 1535.

První zmínky o drahotušské duchovní správě úzce souvisí se zprávami o drahotušském farním kostele. První dochovaná písemná zmínka je v listin z r. 1371, kde je uvedeno tzv. patronátní právo. Jedna z nejstarších zpráv uvádí, že v letech 1534-1535 byla postavena věž, další uchovaná zmínka dokládá, že v r. 1546 tehdejší drahotušský duchovní správce Jiří Slovák nechal na dvoře fary vykopat studnu. Lze  však předpokládat, že kostel zde existoval delší dobu, patrně již v 1. pol. 14. stol. Jména farářů ani podrobnosti o církevním životě ve městě nejsou z té doby známy.

Od prvního uvedeného faráře, Jiřího Slováka (1546) přes Valentina Topolanského (1624-1646), za nějž se zavedly křestní matriky, Ondřeje Kellnera (1769 – 1800), který postavil nynější farní kostel, Josefa Víta Huska, předposledního faráře až k P. Radomíru Šidlejovi, současnému duchovnímu správci se v duchovní správě vystřídalo 39 farářů a 95 kaplanů

Z farnosti Drahotuše vyšlo 37 kněží, z nichž poslední byl vysvěcen P. Stanislav Weigel z Klokočí (nar. 1927, + 2011) v r. 1985 tajně.

Také někteří znali P. Františka Adamce (nar. 1939 v Hrabůvce, +2011), který měl primici v r. 1968 ve Vítkově, který před svou smrtí byl farářem ve Stříteži nad Ludinou.

A z Klokočí je P. Jan Vinkler (nar. 1939), poslední kněz, který slavil primici v Drahotušském farním kostele 7.7.1963 a nyní je farářem v Kostelci u Holešova.

Poslední kněz, který vyšel přímo z Drahotuš se narodil r. 1913 a byl jim P. František Alex, který měl primici v r. 1941.

Jednopatrová farní budova s částečným podsklepením je z r. 1870. , je o 1 m delší, než kostel a o 1 m užší, vysoká 18m.

Hřbitovní kaple sv. Anny byla postavena na novém hřbitově za městem r. 1732, vybudována z darů dobrodinců (oltář daroval r. 1733radíkovský fojt Jan Pliska) a vysvěcena v den sv. Anny r. 1734 farářem Cyrilem Jakubem Klatilem.

Kolem kaple je 14 zastavení křížové cesty. Tyto kapličky byly opraveny v r. 1995 a v roce 2000 prohlášeny za kulturní památku.

V Milenově je kaple Nanebevzetí Panny Marie z r. 1867. V r. 1997 byla udělána nová fasáda a nátěr plechové střešní krytiny. Na kapli jsou sluneční hodiny.

V Radíkově kaple sv. Václava je z r. 1939, v roce 1996 byla provedena celková rekonstrukce vč. fasády a nátěru střechy.

Filiální kostel sv. Antonína ve Středolesí byl dříve farní. Je z r. 1817, předposlední oprava byla v r. 1972, kdy byla udělána fasáda a nátěr střechy. Ke stažení a vnitřním úpravám kostela došlo v r. 2010. Fara je v současné době v užívání farnosti Lipník nad Bečvou, v roce 1998 byla generálně opravena.

Kaple sv. Josefa ve Slavíči je z r. 1883 a kaple Povýšení Sv. Kříže z r. 1878, obě v majetku města Hranice.

Seznam katolických farářů

 

1.          Jiří Slovák 1546

 1.           Jan Pečínka 1550-1555 (°)
 2.           Gabriel 1555-1558 (°)
 3.           Krištof 1558
 4.           Jarolím 1559
 5.           Matyáš 1561
 6.           Jan Pila 1576-1579 (°)
 7.           Viktorin Přibyslavský 1558-1592 (°)
 8.        Blažej Borovský 1602-1603 (farář v Hranicích a Drahotuších)
 9.        Vincenc Čelka 1609-1622

7.          Jiřík 1573-1574

1622  fara předána jezuitské misii

 1.        Samuel Tuček 1623-1624

1627  katoličtí kněží z Drahotuš vypuzeni

Od r. 1644 byly v Drahotuších vedeny křestní matriky, díky kterým bylo možno vytvořit seznam místních farářů:

13.       Valentin Topolanský 1624-1626 a 1627‑1946 (°)

 1.        Tomáš Hickel 1647-1657
 2.        Jan František Gizansky 1657-1671
 3.        Konstantin Ignác Kolnowsky  1671-1674
 4.        Jiří František Valenta 1674-1684
 5.        Tomáš Antonín Kainer 1684-1718
 6.        František Bernard Berger 1718-1726
 7.        Cyril Jakob Klátil 1726-1751
 8.        Jan Antonín Kandrnal 1751-1769
 9.        František Josef Polke 1769
 10.        Ondřej Kellner 1769-1800 (°)
 11.        Josef Kornitzer 1800-1805
 12.        Jan Rössner 1805-1818
 13.        Josef Mück 1818-1833
 14.        František Axmann1833-1843
 15.        František Fiedler 1844-1845
 16.        Jan Radda 1846-1867 (°)
 17.        Petr Vysoudil 1867-1876 (°)
 18.        František Brossmann 1877-1893
 19.        František Hynek 1893-1912 (°)
 20.        František Přikryl 1912-1939 (°)
 21.        Jan Šulák 1940-1942
 22.        Josef Brhel 1943-1958
 23.        František Hejna 1958-1970
 24.        František Ptáček 1970-1974
 25.        Josef Vít Husek 1974-2004

Farnost spravována z Hranic:

Jiří Doležel, děkan, admin. exc.

29.       Radomír Šidleja  2005 -

(°) - pohřbeni v Drahotuších

 

Kněží, rodáci z farnosti Drahotuše

Z Drahotuš

1. P. Jiří Avrath, *Drahotuše, vysvěcen 1720, +1720 jako kaplan v Hranicích

2. P. Konstantin Horný, *Drahotuše, vysvěcen 1725

3. P. Jan Vybíral, *Drahotuše, vysvěcen 1745, +1783 Slatinice

4. P. Ondřej Avrath, *Drahotuše, vysvěcen 1746, +1772 Soběchleby

5. P. František Losrt, *Drahotuše, +1782 Hovorany

6. P. Ambrož Horný, *Drahotuše, vysvěcen 1761, +1772 Valašské Klobouky

7. P. Jiří Jemelka, *Drahotuše, vysvěcen 1763, +1783 Vyškov

8. P. Josef Vybíral, *Drahotuše, vysvěcen 1763, +1791 Prostějov

9. P. Štěpán Vybíral, *Drahotuše, +1808 Strání

10. P. Rudolf Losrt, *1747 Drahotuše, +1811 Rokytnice u Přerova

11. P. Ferdinand Vybíral, *1781 Drahotuše, +1861 Kroměříž

12. P. Matěj Škrobal, *1783 Drahotuše, +1846 Nový Jičín

14. P. Bernard Reger, *1786 Drahotuše, vysvěcen 1.9.1812, +12.4.1869 Bystřice pod Hostýnem. Zasloužil se o obnovení Sv. Hostýna.

15. P. Jan Bekárek, *1788 Drahotuše, vysvěcen 1811, +1853 Šlapanice

16. P. Tadeus Freis, *1791 Drahotuše, +1883 Třebíč

18. P. Antonín Fekar, *23.12.1807 Drahotuše, +1886 Prosenice

19. P. Jan Essenther, *1809 Drahotuše, +Rožné

22. P. Vavřinec Sigmund, * 7.8.1823 Drahotuše, +1.8.1893 Stupava

23. P. Ignác Tobiáš Šponar, *30.1.1826 Drah., františkán, působil na misiích v Americe, +Brno

24. P. Tomáš Sedláček,*21.12.1832 Drah., vysv.1858, +25.11.1912 Kroměříž

26. P. Josef Herzig, *1863 Drahotuše, vysvěcen 1885, +26.2.1936 Lipník n.B.

27. P. František Beneš, *3.10.1874 Drah., vys. 5.7.1898, +7.3.1958 Drahotuše

29. P. Jan Macháč, *7.2.1877 Drahotuše, vysvěcen1900, +20.8.1940 Kroměříž

30. P. Antonín Číhal, *3.6.1881 Drah., vysvěcen 16.7.1905, +10.3.1940 Praha

33. P. Alois Kostruch, *3.6.1886 Drah., vys. 5.7.1911, +14.9.1979 Moravec

34. P. František Alex, *11.8.1913 Drahotuše, vysvěcen 5.8.1941, 24.6.1988 Kroměříž

Z Velké

Msgr. Josef Rýpar, arcibiskupský rada, *1873, vysvěcen 1897, +1953

P. Jan Rýpar, senátor, *1882 č.p.39, vysvěcen 1907, +1938

Z Radíkova

P. Teodor Klímek, piarista, *1818, vysvěcen 1850, +1879 v Lipníku n. B.

P. Ambrož Klímek, kapucín, profesor pastorálky v Brně

Ze Slavíče

P. Václav Zahradník, *1784 Slavíč, farář ve Skřípově, - 1854 far. v Brankách

P. Vincenc Šrom, *13.1.1863  Slavíč, vysvěcen 1885, +26.2.1935 Hranice

P. Alois Pozbyl, *30.6.1876 Slavíč, vysvěcen 5.7.1901,+2.7.1921 Vidče

Z Klokočí

P. Viktor Martin Šlosar, opat, benediktin *28.10.1793 Klokočí, vysvěcen 5.9. 1819, opatem 16.9.1832, +16.8.1854

P. Jan Vinkler, *19.5.1939 Klokočí, vysvěcen 23.6.1963, působí jako farář v Kostelci u Holešova, poslední primice v Drahotuších

P. Stanislav Weigel, *15.2.1927 Hranice, žil v Klokočí, r. 1956 se oženil, se ženou má 3 děti, v r. 1975 ovdověl a tajně přijal kněžské svěcení v r. 1985, +2010 Brno

Z Hrabůvky

P. František Adamec, *3.5.1939 Hrabůvka, vysvěcen 23.6. 1968, +2010 Hranice