190407.pdf

Misijní koláč: Drahotuše 7,3; Partutovice 5,3. Za Vaši štědrost Pán Bůh zaplať.

Dnes: *Ve farních kostelích je společné udílení svátosti pomazání nemocných.

* v roce 1990 byli vysvěceni na biskupy Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička.

* příležitost ke svátosti smíření: v Partutovicích od 14:00, v Drahotuších od 15:00

 *“Farář na zabití“ je v 17:00 v KD Hrabůvka. Kdo Přijďte včas, hra začne požehnáním. A nebo příští NE v Ústí.

*Je další (již 3.) zapisování a to na „stráž u Božího hrobu“– PÁ 19.4. A v Partutovicích ještě na adorační den ČT 25.4. 11– 16:00. Prosíme, udělejte si čas, který vám nebude chybět.

*Až do příští neděle je týden modliteb za mládež. Nezapomeňte.

V týdnu: PO *Děti z 1.třídy (od Vojty) si vyzvedněte tentokrát na faře. Ve třídě by poslední večeře neproběhla v klidu. Bude-li možnost, nacvičíme si scénky z křížové cesty.

ST *16:30 na faře v Drahotuších bude spolčátko. Tentokrát si přineste vyfouknutá vejce.

*18:05 v kostele - příprava rodičů s dětmi, kteří se chystají k prvnímu sv. přijímání.

ČT*V Potštátě je možnost svátosti smíření od 16:30. Přijďte.

*od mše sv. v Drahotuších do sobotního poledne bude soustředění dětí k 1.sv.přijímání

SO *Je před Květnou nedělí. Doufáme, že se mládež přihlásila do Přerova na setkání.

*v domluvený čas proběhne generálka křížové cesty s dětmi u Sv. Anny.

*Po zimě bude v 18:00 opět mše sv. ve Středolesí, též se tam čtou pašije.

Příští neděli: *Je nedělí Květnou, mše sv. začne žehnáním ratolestí vzadu v kostele.

*Biřmovanci s rodinami mají společné soustředění na Sv. Hostýně. Mše sv. je v 11:15

 *Můžete přinést do obětního průvodu kasičky postní almužny. Kdo nepřinese, může tak učinit i během následujícího svatého týdne.

*v 15h u Sv. Anny v Drahotuších bude hraná křížová cesta s dětmi.

Žehnání křížové cesty smíření v Simři – dnes ve 13:30

Necelé 2km od Soběchleb, kde v den výročí, kdy KSČ (dnes hrdě hlásící se KSČM) 7.4. 1952 pomocí milicionářů obklíčila osadu a bezostyšně z ní vyhnala všechny obyvatele pro realizaci združstevnění Mons. Josef Nuzík požehná u kaple sv. Antonína 14 křížů, ty až do Soběchleb budou tvořit cestu smíření. Po žehnání bude v 15h mít biskup mši sv. v Soběchlebích. P.J.Červenka a farnost Soběchleby  

Florbalový turnaj ministrantů v Potštátě

Díky za skvělé party ze Stříteže,Drahotuš,Potštátu a Partutovic. Dobře jste to zahráli. Vojta

Nová soška Božích muk u Bečvy za drahotušským letištěm

Pí Knápková pořídila krásnou sošku Nejsvětějšího Srdce Páně a zůstala tam zatím i porcelánová Pieta. Díky za péči o toto místo. o. Radomír

 Pozvánky z Jitřenky

*Zábavná cesta pro celou rodinu „Hrajeme si s rodinou“ NE 14. 4. od 14:30 do 17 h. sady Čs. Legií Hranice startovné – 20,- Kč/rodina

*Velikonoční tvoření: ČT 11.4. od 15h.  Jarní dekorace /košíček z pedigu/ pletení pomlázek.Hlásit se do 9.4. přísp. na košíček 80,-jinak dle materiálu

 Pozvánky Centra pro školy

Kostel – význačná budova naší obce, města. Zveme srdečně na seminář z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy. Tento program je opakováním z let minulých, a je proto určen všem novým lektorům a zájemcům z řad organizátorů Noci kostelů. Seminář v ÚT 23. 4. Biskupské nám. 2, Olomouc od 15.30 do 18 h. Mgr. Helena Polcrová

Chci studovat, chci pomáhat! Přihlášky do 30.4.!

Nabízíme studium sociální nebo humanitární práce. Získej bakalářský titul! Vybírej z více než 200 praxí! Získej perspektivní  povolání! CARITAS - Vyšší odborná škola sociální ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP Olomouc. www.caritas-vos.cz

Národní pochod pro život a rodinu v Praze v sobotu 27. 4.

Tuto akci je možné pojmout jako farní pouť, zvláště pro rodiny s dětmi. Pokud se přihlásíte co nejdříve na http://pochodprozivot.cz  (přednostní kontrola, oběd, doprava), velmi nám tím pomůžete s přípravou celého setkání. Domlouváme také zvláštní vlaky z Moravy a autobusy z Vysočiny a západních Čech. Nemůžete-li přijet, budeme rádi, když o Národním pochodu pro život a rodinu dáte vědět dál. Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR

4. Seminář o FEBuňkách 30. 5.–2. 6. v  Kom. Blahoslavenství v Dolanech u Ol.

ČT v 18:00 – NE 14:00. (těžiště programu do soboty večera. Cílem je seznámit s fungováním FEB, podělit se o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás i ze zahraničí a také nabídnout konkrétní pomoc v  přípravě pro farnosti, které by rády s FEB chtěly začít. Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Info a přihláška na: www.evangelizacnibunky.cz

evangelizacnibunky@seznam.cz  Za koordinaci semináře P. Vojtěch Koukal, referent

  Duchovní obnovy v Českém Těšíně

 10.–12. 5. Život v Duchu Svatém – provází Mons. Adam Rucki / 17.–19. 5. Víkend s Biblí – provází P. Angelo Scarano / 31. 5.–2. 6. Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci / 6.–9. 6. Hledání sil ke službě – provází Mons. Aleš Opatrný

Kontakt: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín; tel. +420 737 930 713 Přihlášky na webu www.exercicnidumceskytesin.cz  , příp. edum.tesin@gmail.com  

Pozvání na Národní pouť do Říma od královéhradeckého biskupa Jana Vokála - zkrácené

Upřímně zvu na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České pod záštitou ČBK ve dnech 11.-13.11. 2019. Byli bychom rádi, aby pouť nebyla jen vzpomín-kovou cestou, ale aby přímo navázala na velikou a spontánní duchovní obnovu, kterou ona událost, bezprostředně následovaná pádem totality, před 3 desetiletími vyvolala…

…A chceme také děkovat Pánu za to, že k této radosti a naději máme stálý důvod. Proto Vás všechny povzbuzuji a vybízím, abyste se k této pouti přidali, ať již přímou účastí, nebo alespoň modlitbou či jinou podporou. Srdečně Vám za to děkuji.

 V Kristu a Marii Váš + Mons. Jan Vokál, předseda přípravného poutního výboru

 Pozvání na Národní pouť do Říma od královéhradeckého biskupa Jana Vokála - celý text

Obracím se na Vás s upřímným pozváním na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České. Uskuteční se pod záštitou ČBK ve dnech 11. až 13. 11. 2019. Byli bychom rádi, pokud by tato pouť nebyla jen vzpomínkovou cestou, ale aby přímo navázala na velikou a spontánní duchovní obnovu, kterou ona událost, bezprostředně následovaná pádem totality, před třemi desetiletími vyvolala. Tehdy jsme to vnímali jako zázrak. Sv. Anežka, patronka národa, k národu promluvila ve chvíli, kdy se mohl vrátit ke svobodě, a to i ke svobodě víry. Jako by nám tento dar svobody přinesla a vyprosila. Dnešní společnost svobodná je, ale mnohdy se zdá poněkud unavená, smutná, zklamaná a bez naděje. Po třiceti letech se z ní kamsi vytrácí pravá radost a vděčnost Pánu za možnost žít v plnosti víry nejen v soukromí, ale i veřejně, před světem. Proto se chceme společně znovu obrátit ke sv. Anežce na místě, kde byla papežem Janem Pavlem II. povýšena mezi svaté. Chceme ji prosit, aby v nás stále probouzela onu radost a naději, aby nám ji stále vyprošovala a vracela. A chceme také děkovat Pánu za to, že k této radosti a naději máme stálý důvod. Proto Vás všechny povzbuzuji a vybízím, abyste se k této pouti přidali, ať již přímou účastí, nebo alespoň modlitbou či jinou podporou. Srdečně Vám za to děkuji. V Kristu a Marii Váš + Mons. Jan Vokál, předseda přípravného poutního výboru