190428.pdf

Dnes: *Pán Bůh zaplať za sbírky uvedené v tabulce.

*Slavíme mše sv. s dětmi.

*Vrcholí novéna k B. milosr-denství, je 2. velik. neděle.

*P. Josef Červenka pozval na tuto neděli ke slavení svátku Božího milosrdenství biskupa, Mons. Antonína Baslera do Soběchleb. Program začíná ve 14:00, mše sv. v 15:00.

*V Potštátě věnujte pozornost zápisu k adoračnímu dni, aby Kristus nebyl sám.

*V Drahotuších již byl uzavřen soupis přihlášených na TV Noe, v Partutovicích je třeba se ještě hojně dopsat. Na ocenění farníků do Olomouce podle zájmu žel postačí 1 autobus.

V týdnu: PO *modlitební společenství nebude v PO, ale až ve ST začne adorací v 18:30.

ST *Je státní svátek a volno.Začíná mariánský měsíc.Spolčátko po oba stát.svátky nebude.

*Ministranti jsou přihlášeni na ministrantský den do Olomouce. Odj.7:45, návrat cca 16:45

*Také děti v Partutovicích přijdou o náboženství. Zveme je alespoň v 17:30 na májovou.

*V Drahotuších po celý měsíc bude otevřena kaple Panny Marie Lurdské 6:30 – 19:00

*V Potštátě začínají májové pobožnosti v kostele Panny Marie v 18:00

ČT * V Potštátě mše sv. bude již v 17:15; v kostele Panny Marie začnou májové pro děti.

PÁ *Biřmovanci se těší na předposlední setkání před biřmováním v Partutovicích v 19:15. Již víme, že jim pečeť daru Ducha Svatého udělí biskup Mons. Josef Nuzík.

SO *Gratulujeme všem oceněným farníkům a doprovodíme je osobní účastí. Ocenění dostanou od o. Radomíra osobní pozvánky otce arcibiskupa, v Partutovicích je mezi oce-něnými navíc i paní Terezie Schwarzová. Odj. do Olomouce: Drahotuše 8:30, Partutovice 8:45(obě zastávky), Potštát 8:55. Po skončení mše sv. jsou ocenění s jedním příbuzným zváni na občerstvení na arcibiskupství. Odj. cca ve 13h – bus u katedrály. 10 míst volných

*Mše sv. na vesnicích: 11.5. Středolesí / Milenov; 18.5. Radíkov; 28.5. Slavíč

Příští neděli: *V Drahotuších a ve střítežském okrsku slaví hasiči svého patrona, sv. Floriána. Kéž se stále drží hesla: Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci.

 

Během května - úterní mše sv. v Partutovicích v 18h a v Drahotuších bez páteční adorace

 

Pozvání na koncert – ČT 2.5. v 18:00 sál ZUŠ Potštát

ZUŠ v Potštátě vás zve na koncert žáků z Užhorodu. Mgr. K. Kotrla

 

Pouť farnosti Drahotuše na Sv. Hostýn

Při pohledu do kalendáře,shledáte,že farnost Drahotuše měla jet na Sv. Hostýn.Vzhledem k tomu, jedeme do Olomouce a Ostravy,bude stanoven datum v červenci,bude-li projeven dostatečný zájem k naplnění autobusu. J.Těšík

 

Farní tábor – Tajemství splněných přání (o sv. Mikuláši) 18. – 24. 8.

Jsou k dispozici aktuální přihlášky. Těšíme se na účastníky také z Partutovic, kteří budou moci i docházet, jinak se na faru vejde okolo 20 dětí. https://www.signaly.cz/farni-tabor-7

Zpěv ordinaria

Vzhledem k tomu, že v TV Noe je plánováno zpívat ordinarium Ebenovo (Kancionál 504), bylo by dobře to mít řádně nacvičeno, proto se následující nedělní mše sv. právě toto bude zpívat. Nebojme se toho, je velice krásné.

 

Program Noci kostelů 24. 5. 2019 -  tentokrát Drahotuše, Husův sbor

19h – zazní zvon, následně Ostrůvek snů (vystoupení dětí soukromého klavírního studia z Drahotuš, dvojí příběhy k pohlazení, 20h – večerní koncert  (Filmová a populární hudba - smyčcový kvartet, klavír, kytara, zpěv), Krátké zamyšlení, modlitba, ukončení programu.

Celovečerní program:  Husitský strom - modlitby a citáty J.A.Komenského, Jana Blahoslava, M. Jana Husa a jiných - každý příchozí si může utrhnout z moudrosti těchto našich předků. Možnost prohlédnout si nástěnku s historií a dobovými fotografiemi Sboru. Srdečně zve farářka Petra Hrušková https://www.nockostelu.cz/kostel/8123/

A samozřejmě platí pozvání do Partutovic: https://www.nockostelu.cz/kostel/1710/

 

Pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců na sv. Hostýně v neděli 12. 5.

Poutní mše sv. v 10.15. Potom jste zváni do Jurkovičova sálu na přednášku a k degustaci vína z arcibiskupských sklepů. Prosíme o nahlášení účasti do 6. 5. na info@kristyn.cz

 

Farnost Soběchleby zve na májový poutní zájezd  8. - 9. 5.

Praha - Svatá Hora a další poutní místa. 1. den:  6:00 - odjezd ze Soběchleb; 8:00 – Křižanov; 10:00 - Zelená Hora; 13:00 – Praha -Strahov - Loreta - Jezulátko - Karlův most - Staroměstské náměstí, večeře, nocleh - ubytovna Michle, volný program. 2. den: 7:30 - odjezd do Příbrami, mše sv. na Svaté Hoře, Milevsko (premonstrátský klášter), Klokoty. Cena za dopravu a nocleh 950,-Kč. Studenti a děti 700,- Kč. Přihlaste se co nejdříve farasobechleby@seznam.cz. tel. 731621105. Platbu je možné zaslat převodem na účet, který vám po přihlášení sdělíme.

190428.pdf