Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života. 

      Ž145 Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi

 

Po 20/5

Út 21/5

St 22/5

Čt 23/5

Pá 24/5

So 25/5

Ne 26/5

Drahotuše

18:00

18:00

18:30AD 

---

---

Slavíč 18:00

8:00

Partutovice

---

---

17:00

---

16:30

St.Voda13:00

9:35

Potštát

---

---

---

17:30

---

Ne 26/5

11:00

Kovářov 14:30

         

 

Sbírka na křesťanská média: Drahotuše 3,7; Partutovice 3,7; Potštát 1,9 

Dnes: *V Drahotuších je mše sv. již v 7:15 slavena za dobrodince a dárce farností. Kdo přijdete až na 8:00, nasedněte na autobus, který pojede do TV NOE

*JEDEME DO TV NOE autobusy v 8:15 z Drahotuš a 8:30 z Potštátu i z Partutovic (zastávky odshora). Zastávky budou po trase dolů v Olšovci, u Velké; druhý u Boňkova. 

* Přímý přenos začíná v 10:30, pak exkurze po studiích, návrat po 14h. Po příjezdu se ministranti, zpěváci, lektoři sejdou k přípravě posledních detailů, ostatní v kostele v 10:15.

*V ohláškách si poslechnete list našich biskupů ke sbírce příští neděli.

V týdnu: PO+ÚT *V Drahotuších pro děti májová pobožnost, pak mše sv. 

ÚT *mše sv. v Partutovicích nebude, ve ST 16:30 pro děti májová, pak mše sv.

ST *16:30 Drahotuše – spolčátko (asi i nácvik na Noc kostelů), 18:05 příprava dětí a rodičů k prvnímu sv. přijímání, 18:30 adorace

ČT *16:30 v Kovářově si s dětmi uděláme malou májovou pouť k Panně Marii Pomocné.

PÁ *Je Noc kostelů, k tomu pozvánky níže.

*Církev se modlí za křesťany v Číně, je den P. Marie, Pomocnice křesťanů.

*V Drahotuších mše sv. je místo PÁ v ÚT, májová může být v 18:30

PÁ+SO *Leží nám na srdci naše směřování v Evropě, proto volme do Evrop-ského parlamentu ty, kteří tam chtějí být a vnímají hodnoty, se kterými se lze ztotožnit. PÁ 14-22h, SO 8-14h. Při Noci kostelů či pouti nezapomeňte jít volit.

SO *1.ročník pěší poutě na Starou Vodu u Libavé ke sv. Anně. Vychází se v 7:30 z Klokočůvka, (zájemce mohu vzít autem) po 19km mše sv. ve 13h na St. Vodě, návrat ze 7 km vzdáleného Budišova vlakem do Heřmánek či i dál.

*Červnové soboty jsou v 18h takto: 1.6. – Velká; 8.6. – Radíkov; 15.6. Milenov s o. Petrem a poutní ve Středolesí a 29.6. s o. Petrem ve Slavíči.

Příští neděli:*Mše sv. pro děti jako každou poslední neděli v měsíci.

*Sbírka na pomoc křesťanům blízkého východu. Pán Bůh zaplať za štědrost

*Modlíme se za pronásledované křesťany.

*V Kovářově bude pouť-ve 14:30 je modlitba růžence v kapli a litanie.Kolo-toče jsme nezajistili, nebudou ani stánky, ale pouť bude s duchovními užitky.

*Jako každou poslední květnovou neděli zveme rodiny na farní zahradu v Drahotuších na MAMAZAS v 16h. Čekají Vás soutěžní úkoly pro rodiny, táborák a májová.

Pan Svatopluk Teplý byl přemístěn do DD v Jesenci u Konice. Můžeme ho navštívit.

 

 Partutovice, farní kostel sv. Mikuláše

Přijměte pozvání na již připravený program 24.5.: 16:30 začne mše sv. pro děti, při níž vystoupí drahotušské spolčátko. Dál bude beseda o Ukrajině, dvojí procházka kostelem s Marcelou Brázdovou, hudební vystoupení, tvořivé dílny, ochutnávka mešního vína, povzbuzení o. Radomíra, místní dobroty i dobří farníci, na každého poutníka se těšící. Kontrasty Ukrajiny fotografie a přednáška o Ukrajině a o humanitární pomoci Diecézní charity Ostravsko-opavské v 18:00. Dobrovolným vstupným podpoříte Dětský domov sv. Mikuláše na Ukrajině. Jana Brhelová /kostel/1710/

Drahotuše, Husův sbor19h –zvon, následně Ostrůvek snů (vystoupení dětí soukromého klavírního studia z Drahotuš, 2x příběhy k pohlazení, 20h –Filmová a populární hudba - smyčcový kvartet, klavír, kytara, zpěv, zamyšlení, modlitba, Celovečerní program: Husitský strom - modlitby a citáty J.A.Komenského, Jana Blahoslava, Jana Husa a jiných - každý příchozí si může utrhnout z moudrosti těchto našich předků. Nástěnka s historií a dobovými fotografiemi Sboru. Zve farářka Petra Hrušková /kostel/8123/

Kasárny Generála Zahálky, kaple sv. Barbory Hranice 17h Žesťový kvintet vojenské hudby Olomouc, povídání o kapli a kaplanech, /kostel/7970/

Hranice – Kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 17:30 – 21:45 mše sv., májová, komentovaná prohlídka kostela, rozhovor s knězem,… /kostel/189/

*Lipník nad Bečvou, kostel sv. Jakuba: /kostel/824/ , Lipník, sbor Knížete míru: /kostel/1223/Paršovice, kostel sv. Markéty: /kostel/744/ a celkem 224 kostelů v olomoucké arcidiecézi a 1599 kostelů v celé ČR na www.nockostelu.cz

 

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Sv. Hostýně 8.6. 

Poutní mše sv.v 10:15, hlavním celebrantem bude Mons. Antonín Basler, po té s Mons. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných Cesta světla.

Po odpoledním požehnání bude následovat koncert duchovní hudby -  Antonín Dvořák: Biblické písně. Bližší informace o pouti případně na emailu libuse.bene@gmail.com nebo moric.jurecka@seznam.cz  Informace o Sv. Hostýnu naleznete na www.hostyn.cz

 

5. pouť špičskéhomodlit. společenství k PM Lurdské doPetřkovic u Starého Jičína

Sobota 26. 5. - Na programu je:  15:00 růženec - duchovní četba - litanie -  písně, 16:00 mše svatá (koncelebruje P. Petr Utíkal). Na závěr nás čeká agapé u ohně, takže nějaký ten buřtík a chléb na opékání s sebou! Těší se na vás i na vaše přátele společenství ze Špiček.

 

Pozvání Centra pro rodinu Vsetín na Fotrsdorf (víkend otců s dětmi)

Otcové chcete si  připomenout, jak důležité je být dobrým otcem ve správný čas? Chcete se svými dětmi i s ostatními zažít společenství a dopřát mamince čas pro sebe? Víkend    21 . - 23 . 6. fara Pozděchov,  600,-Kč (otec+dítě, každé další dítě 250,-Kč), doprava vlastní,Přihlášky do 18. 6. 2019 na tel: 731 402 033 nebo na cprvsetin@ado.cz 

 

Seminář FEB v Dolanech u Olomouce 30.5. – 2.6. www.evangelizacnibudnky.cz

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2019

Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.

 

K volbám do Evropského parlamentu

Bratři a sestry, milí věřící,

v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se v naší zemi budou opět konat volby do Evropského parlamentu. Evropská unie má svůj základ v mírových snahách po druhé světové válce a na jejím počátku stojí veskrze křesťanská snaha – vzájemné odpuštění a smíření tak, jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. K této myšlence se vzápětí připojily ekonomické důvody a nakonec se dospělo k těm výhodám, které známe dnes – volný pohyb osob a zboží. My do tohoto společného domu od roku 2004 patříme. Je to společný dům: soužití nemusí být vždy idylické a je jistě mnoho skutečností, které nás oprávněně mrzí nebo trápí. Ale je to náš dům, a proto jedinou možností, jak se zasadit o to, aby se nám v něm dobře žilo, je přiložit ruku k dílu. Proto vás vyzýváme, abyste šli k volbám.

Avšak koho volit? K zodpovězení této otázky je nutné ještě jedno zamyšlení. K Evropě patří křesťanství. Nikoli jen jako kulturní jev, ale jako takový způsob života, který nejen že s Kristem počítá, ale který na něho také spoléhá. Takzvané křesťanské hodnoty bez Krista jsou jen prázdnou a neživotnou skořápkou, protože při prvním útoku selžou. Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba volit takové osobnosti, které staví na tom, co je ryze Kristovo: pro něž vláda znamená službu a láska k bližnímu není jen pojem či gesto, nýbrž životní styl.

Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě.

V Praze dne 9. května 2019

 

Ke sbírce příští neděli od našich biskupů...

Drazí bratři a sestry,

při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34–35) 

Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.

Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minulých letech ovládali islamističtí extremisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. Do země se vrací pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mohou vrátit, ale jejich domy jsou vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli situaci na vlastní oči.

Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým společenstvím křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně ohořelé od požárů, ale denně se v nich slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou vždy plné. Tyto kostely jsou místy, z nichž vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí. Z loňské sbírky byla podpoře na obnova křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. Naši zástupci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravována velmi svědomitě a většina lidí pracuje na obnově vlastníma rukama.

Proto Vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale i o finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za pronásledované křesťany. 

Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody: pomoc potřebným i oživení naší víry a našich církevních společenství.

S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají

Vaši čeští a moravští biskupové