Archiv Červen 2017

12. mezidobí a Jan Křtitel

170625.doc *Mše sv. budou zaměřeny pro děti. *bude obvyklá sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. *opět nebude mše sv. v Potštátě, nýbrž na pouti k J.Křtiteli v Lipné, v 11h Ž 138Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně *Spolek…


Slavnost Božího Těla a 11. týden v mezidobí

170618.doc Dt 8, 2-3.14-16 1Kor 10,16-17 Jan 6,51-58 Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela…


Nejsvětější Trojice - Boží Tělo

170611.doc Ex 34,4-9 2Kor 13,11-13 Jan 3,16-18 Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu…


Seslání DS

170604-1.doc Sk 2,1-11 1Kor 12, 3-13 Jan 20,19-23 Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku,…