Také pro farní den v Partutovicích byly vypracovány dějiny kostela. Tak tady jsou v podání katechetky Marcely Brázdové, která to pro tento účel a také proto, aby si to mohli přečíst lidé v kostele i všichni milovníci historie. Tak tady to je:

FARNÍ   KOSTEL   SV.   MIKULÁŠE   V PARTUTOVICÍCH

Nynější kostel v Partutovicích se začal stavět na místě starého zděného nevyhovujícího kostela (ten v minulosti vystřídal původní dřevěný kostelík) v roce 1788.

Základní kámen byl ke stavbě položen 15. května 1788. Práce ihned začaly a trvaly do zimní přestávky. Něco málo ze starého kostela zůstalo (část dnešní sakristie a presbyteria). Půdorys kostela byl zvětšen a bylo upotřebeno zbylé zdivo. Obec prodala les, aby mohla finančně přispět na budování nového kostela. Stavební práce pokračovaly na jaře a byly tak intenzivní, že 6. června 1789 mohla být instalovaná na věži báně s křížem. V ní byly uschovány listiny a pamětihodnosti. Nový partutovický chrám má délku 26 m, šířku 9,5 m a výšku 6,5 m. Chrámová střecha byla šindelová, v r.1845 zbudována břidlicová, v roce 1975 z pozinkovaného plechu a  v  r. 1976 byla překryta kostelní věž měděným plechem.

Chrám Páně byl slavnostně posvěcen 24. července 1789 P. děkanem Janem Hausšildem z Lipníku nad Bečvou.

Vybavení kostela probíhalo postupně. Např. první hlavní dřevěný oltář byl do kostela dodán ze Španělské kaple z Nového Jičína. Z kláštera františkánů z Kroměříže byla dodána do kostela kazatelna. Obraz sv. Mikuláše, malovaný ve Fulneku, byl instalován v r. 1802. Další obraz patrona farnosti  pak o století později – v r. 1901. Velký zvon zvaný „Mikuláš“ byl dodán ze zrušeného kostela sv. Šebestiána z Hranic, o který farnost přišla za l. světové války. Další zvon pocházel ze zvonice starého kostela. Malý zvon „Maria“, vyroben 1747, byl převezen ze Zašové r. 1788. V r. 1925 byl pořízen nový zvon s vyobrazením sv. Mikuláše. Po 2. sv. válce byl vrácen jen umíráček P. Marie. V r. 1986 nejstarší zvon s Ukřižovaným Ježíšem praskl. Byly ulity dva nové: Sv. Mikuláš („Svatý Mikuláši, ochraňuj i nadále farnost Partutovickou“ L. P. 1986) a Sv. Cyril a Metoděj („Svatý Cyrile a Metoději, vyprošujte víru svému lidu“ L. P. 1986). Varhany vyrobil v r. 1845 Jakub Daroň ze Studénky. K opravám varhan došlo ve 20. století čtyřikrát. V novém tisíciletí naposled r. 2003. Křížová cesta byla instalovaná až r. 1828. Autorem byl P. Josef Šmach, který v Partutovicích působil v letech 1820-1844. Namaloval další obrazy svatých, které obohacovaly kostel. Nová křížová cesta je od r. 1900. Byla renovována v 70. letech 20. st.

V průběhu staletí docházelo k postupným opravám a úpravám nejenom vlastní budovy kostela a fary, ale i jejich vybavení za přispění dobrodinců, převážně farníků, obce, duchovních správců, místního zemědělského družstva, památkového ústavu a dalších donátorů. V r. 1886 vypukly přípravy ke stoletému výročí posvěcení chrámu Páně sv. Mikuláše v Partutovicích. Prvním krokem byly vnitřní opravy kostela, které začaly v létě tohoto roku. Byla upravena podlaha a položena dlažba. I hlavní oltář musel být vytvořen zcela nový, zbudován výklenek pro sochu P. Marie Lurdské, vymalován celý kostel i se sakristií. Během roku 1889 proběhly opravy a malba kostela i z vnějšku. Došlo i na obnovu inventáře, např. kadidelnic, kalicha, lamp, plachet, svícnů, zvonků …

Dnešní podoba interiéru kostela je převážně z r. 1970, kdy došlo k radikálním úpravám dle směrnic II. vatikánského koncilu. Zrušena byla kazatelna, jeden boční oltář, tzv. mřížka mezi lodí a presbyteriem. Instalován byl nový dřevěný obětní stůl s ambonem. V kostele byly do té doby dva obrazy sv. Mikuláše, jeden byl schován a druhý umístěn nad hlavní oltář. Před lavice byly dodány lavičky pro děti. Také křtitelnice byla nově pořízena, i sochy sv. Veroniky a sv. Maří Magdalény s podstavci. Po obou stranách hlavního oltáře přibyly další čtyři podstavce se sochami sv. Václava, sv. Fabiána, sv. Antoníčka a sv. Floriána. Proběhla nová elektrifikace i s bočním osvětlením, výmalba kostela včetně stropních maleb. Stropní obraz sv. Rodiny je z r. 1893. Roku 1971 byla dokončena oprava liturgického zařízení kostela a ruční nátěry. Rok po té byla opravena sakristie a vyměněny krovy.

Roku 1992 dochází k oškrabání omítky na kostele, vyčištění spár a k znovu omítnutí celého chrámu i s nátěry. V r. 2001 bylo instalováno automatické zvonění. Další opravy vnitřní i zevní probíhaly roku 2002, kdy došlo k osekání a nahození soklu a vymalování kostela. Muselo být poopraveno odvodnění kolem kostela, v r. 2009 znova. Od r. 2003 funguje halogenní osvětlení. V r. 2005 byly zhotoveny nové modřínové lavice a provedena úprava podlahy pod nimi.  V r. 2009 byla provedena rozsáhlá oprava kostela – venkovní zednické práce na fasádě, soklech. Došlo i k výměně oken.

Naše farnost Partutovice v  neděli 27. července 2009 oslavila 220. výročí posvěcení Chrámu Páně sv. Mikuláše slavnou mší svatou o 15. hodině, kterou celebroval kancléř Olomouckého Arcibiskupství P. Antonín Basler.

(Zprac. dle Kronik pro 1. den otevřených dveří Farnosti Partutovice L. P. 2011 M. Brázdovou)

 

Kdo máte zájem, můžete si to stáhnout ve formátu word:Kostel v Partutovicích.doc