Slavnost Nanebevzetí Panny Marie tuto neděli slaví pouze kostely s tímto tytulem. Infolist tento týden je i na příští neděli a stejně tak i pořad bohoslužeb:

160814.doc

160814.pdf


 Ž 40 Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.

Dnes: od této neděle po dobu opravy cesty Olšovec - Partutovice se mění bohoslužby v Potštátě na 9:30 a Partutovicích na 11:00

*Slaví se četné poutě k Nanebevzetí Panny Marie

Ž 44 Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem

*V našich farnostech v Potštátě, v kostele Panny Marie mší sv. pozor – v 9:30, v Kovářově pobožností ve 14:30 a v Milenově mší sv. ve 14:30

*V okolí v Jindřichově, Soběchlebech a Špičkách – nejblíže v Hranicích u Kostelíčka a to mší sv. v 10:00 (která pak není ve farním kostele!)

*Na Sv. Hostýně slaví hlavní pouť mši sv. v 10:15 o. biskup Josef a stejně tak zítra.

*o. Radomír odjíždí na řádnou dovolenou. Mše sv. budou bývat ve čtvrtek v Partutovicích a pátek v Drahotuších. S naléhavými potřebami se obracejte na o. Petra do Jezernice či na kněze v Hranicích; bude-li přítomen br. Vojtěch v Drahotuších, rád zprostředkuje.

Nanebevzetí P.Marie *v Potštátě u Panny Marie v 10:00 s táborníky.

* malá pouť u P.Marie ve Skále – v pondělí 15.8. v 18h mši sv. slouží P.Z.Czendlik. Pak jste zváni na neformální setkání s o.Zbigniewem v „Kolibě“. P.Z. Vavro

* v Lurdech v podvečer slouží o.Radomír mši sv. za všechny své farníky

* v sobotu si slíbí v Partutovicích lásku, úctu a věrnost snoubenci Filip Sendler ze Spálova a Alžběta Remešová z Partutovic. Kéž jim Pán žehná.

Příští neděli 21.8.: *Sbírka bude věnována na potřeby farnosti

*Texty: Iz 66, 18-21; Žid 12,5-13; Lk 13, 22-30

Ž 117Jdětedoceléhosvětaahlásejte evangelium

 

*v Potštátě jste zváni na hodovou mši sv. v 9:30 ke cti sv.Bartoloměje

Ž 144Ať tvoji zbožní,Hospodine,vypravují o slávě tvé vznešené říše

Manželská dovolená 31.8.-3.9.

Zvu manžely či rodiny do východních Čech. Ještě je místo pro 7 osob. J o. Radomír

 

Táborák na zahájení školního roku - zveme rodiče a děti

ÚT 30.8. v 17:30 v Drahotuších a NE 4.9. v 17:30 v Partutovicích. o. Radomír a Vojta

Farní pouť do Skočova, Wadovic aKrakova

Se zastávkami v rodištích sv.Jana Sarkandera, sv. Jana Pavla II. Ve 12:30 se zkusíme sejít ke mši sv. v Krakově-Lagievnikách a pouť zakončíme pobožností v 15:30 na Jasné Hoře. Předpokládaný odjezd je v 7hod a návrat mezi 19.-20.hod. Jídlo a pití s sebou. Cena 300/ děti 200Kč. Jako doprovod pojede s námi o.Pavel Bylinsky. Zapisujte se v kostele na při-pravené papíry do 31.8.; pojede jen 1 autobus. 4.9. pak bude upřesněna trasa odjezdů. o.R.

 

United–multižánrový křesťanský festival 18. –20.8. Vsetín

–koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, diva-delním představením, filmy, semináře a  bohoslužby, prostory pro modlitby a služba duchovního poradenství.Místo konání:  Dolní náměstí a prostory veřejných budov (Dům kultury, So-kolovna, Zasedací místnost MěÚ aj.)…www.festivalunited.cz

 

Pozvánky z Jitřenky

 „náctiletí“ i starší - Den pro tebe aneb toulky za kulturou - úterý 30. 8. od 9 do 16 h. - fara Hranice a okolí – krátké seznámení s tématem i mezi sebou, program v terénu, výstavy, beseda, tvoření – tisk na textilní tašku, korálkové šití. S sebou ukázky své tvorby (korálky, obrázky, háčkované věcičky… cokoliv čemu se věnujete). Oběd zajištěn. Příspěvek na oběd a materiál – 120 Kč, Závazné přihlášky do 26. 8. cprhranice@ado.cz

Klíč ke zdravým vztahům s dětmi:Kurz vždy ČT od 17:30 - 22. 9.; 6.,13. a 20. 10. Cílem je posílení rodičovských kompetencí, zamyšlení se nad naším přístupem a způsobem komunikace s dětmi, veden interaktivně, součástí jsou testy k určení různých typů našeho jednání ve stresových situacích, návrhy na možná řešení nevhodných stereotypů. Pro stálou skupinu rodičů povede Ing. Pavel Mečkovský M.A., lektor a poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů, zakladatel hnutí pro muže SAM (Společenství Aktivních Mužů).   Cena celého kurzu 500/pár, 400/jednotlivec

 

P. Engelmar Hubert Unzeitig „Anděl z Dachau“ - rodák z Hradce nad Svitavou

Bude blahořečen v sobotu 24.9. ve Würzburgu. Tento mučedník a katolický kněz  *1.3. 1911 v chudé děl. rodině v Hradci n/S (Greifendorf), byl pokřtěn (Hubert) ve far. kostele sv. Kateřiny a u 1.sv. přijímání (pozn.. r. 1994 a 1999 zde byla Antiochia), ve Svitavách biřmování. 1928 odešel k marianhillským misionářům do Reimlingenu (jm. Engelmar). 1939 ve Würzburgu kněž. svěcení a v Hradci n/S primici.  Posledním místem se mu stala Zadní Zvonková (Glöckelberg). Po tamním udání za výroky proti nacis. režimu se v r. 1941 se ocitl po vazbě v konc. táboře Dachau mezi 3tis. duchovními růz.vyznání. Pomáhal ruským zajatcům nakaženým tyfem. Uměl česky, francouzsky, italsky a části Bible překládal do ruštiny. Nakazil se tyfem a 2.3.1945 zemřel. Pro jeho pověst bylo tělo spáleno zvlášť a urna s ostatky propašována z koncentr. tábora. Od r. 1968 je v chrámu marianh. mis. ve Würzburgu. Oslavy v rodném kraji: NE 25.9. v 8:00 mše sv. + Te Deum  v Hradci n/S a 10:00 mše sv. + prezentace zvonu Bl.Engelmar ve farním kostele ve Svitavách; hl. oslavy: SO 8.10. 10:00 ve far. kostele ve Svitavách – mše sv. a svěcení zvonu – Mons. Pavel Posád, SO 19.11. v 10:30 v Hradci n/S – mše sv. a žehnání interiéru – arcib. Jan, v prosinci vitráž Beatus Engelmar v kostele sv. Josefa ve Svitavách.