170903.doc

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému

jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost,  ať v nás

Jer 20,7-9

Řím 12,1-2

Mt 16,21-27

roste a trvá všechno dobré. 

 Ž63Má duše po tobě žízní,

Hospodine, Bože můj!

 

Po 4/9

Út 5/9

St 6/9

Čt 7/9

Pá 8/9

So 9/9

Ne 10/9

Drahotuše

---

---

18:30AD

7:40

18:00

Čenstochová

8:00

Partutovice

18:00

18:00

---

---

---

16:45

Potštát

---

---

17:15

---

---

17:00

Dnes: *Bude přečten dopis našich biskupů o 100. výročí Fatimy. Nebojte se, neuslyšíte o novém mariánském zjevení, ale jistě zachytíte nové podněty, proto si můžete tento dopis přečíst na obvyklém místě Infolistu na internetu.

*V Partutovicích v kostele sv. Mikuláše bude pokřtěn Mikuláš Anatol Balko.

*zítra začne nový školní rok, děti dostanou požehnání na závěr mše sv. Do aktovky dostanou novou knížečku na nedělní bohoslužby.

V týdnu: *Zítra je první školní den. Všem školákům vyprošujeme hojnost darů Ducha Sv.

*Pořad bohoslužeb se porovná během měsíce právě podle výuky na školách.

*Přihlášky na výuku náboženství pro nové žáky jsou v kostelích. S loňskými počítáme.

*V so odj.do Čenstochové v 7h z Drah.,7:10Velká,7:20Part.(pojištění si zajistí každý sám)

*Ministranti mají možnost jet v sobotu na pouť do Uherského Brodu. Kdo bude chtít, ať se mi v týdnu ozve a zajistím to. – (Klidně pojedu, ale s někým – ne sám. Vojta)

Příští neděli: *V Hranicích u Kostelíčka mají pouť k Narození PM, mše sv. v 10h

*Taktéž slaví pouť ve Spálově u PM ve Skále a mše sv. je v 10:00. Potom v 15h se můžete podívat do Himalájí a před tím v 9:00 zažijete modlitbu chval a ve 14h koncert skupiny Záblesk. Pěší poutníci vycházejí ze Spálova v 8:30.

*o. Radomír je tradičně zván ke koncelebraci ve Spálově, proto pro ty, kteří nemohou, je v Partutovicích a v Potštátě přesun nedělní mše sv. na večer

*Na hody ke Jménu P.Marie do Týna/ B. na mši sv.v 10:30 je pozván bud.pomocný biskup generální vikář, Mons. Josef Nuzík k příležitosti 170.výr. posvěcení kostela a 570 let obce.

 

Výuka náboženství – předběžný návrh

Drahotuše 1.-3.třída v po 12.25, (3.) 4.a 5. v po 12:50, 2.stupeň út 12:40 či pá 13:15.

Partutovice 1.-5.tř. čtvrtek 14:00(event.pondělí), Potštát středa cca 13:00. Zahájíme 25.9.

Blahopřejeme

90 let v pondělí oslaví pí Božena Sedláčková z Milenova. Do věku Mojžíšova jí 1/4 ještě zbývá. Díky Bohu za ten čas, kéž radostí, láskou a požehnáním dál obdařuje nás. A do Partutovic Ljubov a Františkovi Maršálkovým,kteří si před 35 lety a před Bohem řekli své ANO, přejeme vzájemnou lásku

 

Pletení obvazů a jiné

Bylo odesláno 97 obvazů, díky všem pletařkám. Sbírají se i poštovní známky použité a vystřižené a také dioptrické brýle. Více informací paní Jarmila Voldánová

135 let hasičského sboru v Drahotuších

V rámci programu oslav bude v sobotu 16.9. u sochy sv.Floriána v 11:40 po položení věnce požehnán historický prapor sboru. Následovat bude valná hromada U jelena. o.Rad.

 

Bible a my 2017 - jubilejní 25. ročník

Školní kola soutěže proběhnou v říjnu  na školách, Okresní pak tradičně v listopadu v hranickém „Domečku“ – Domu dětí a mládeže na Galašově ulici. Ústřední kolo v pátek 23. 3. 2018 v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Soutěžní témata: I. Apoštolové, jak je známe z evangelií, II. Josef Egyptský, III. Prorok Eliáš a IV. List Židům. M. Brázdová

 

Fatimský den v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 24. 9.

09.50 uvítání sochy PM Fatimské; 10hmše sv. –em. pomocný biskup Mons.Josef Hrdlička; 12.00 Anděl Páně – tiché osobní uctění; 13.30 –uctění mariánskými hnutími (meditace – zpěv – modlitby); 15.00 růženec světla; 15.45 promluva „Fatima –výklad poselství a ovoce slavení jubilea; 16.30 – mše sv. - arcibiskup Mons. Jan Graubner; 17.30 Procesí se sochou PM Fatimské – přes dómské náměstí; obnova zasvěcení – Te Deum a Fatimská hymna.

 

Arcidiecézní Svatováclavská pouť

240. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství (1777) - 28. 9. v 10 h pouť ke sv. Václavovi, hlavnímu patronu metropolitního chrámu i celé arcidiecéze. Při této příležitosti poděkujeme Pánu Bohu za 25 let služby arcibiskupa Jana. Jsou zváni všichni diecezáni a zvláště také veřejní činitelé. Mons. Josef Nuzík, a Mons. Antonín Basler

 

Misionáři milosrdenství

Z rozhodnutí papeže bylo prodlouženo jmenování misionářů milosrdenství, kteří měli pro Svatý rok milosrdenství pověření nejen hlásat Boží milosrdenství, ale i udělovat rozhřešení těm, jejichž odpuštění bylo rezervováno biskupům či papeži. V naší diecézi to jsou: Mons. Bohumír Vitásek, kanovník v Ol., a P.ThLic.Lukáš Karpinski SchP, farář ve Strážnici.ACO

 

Prosby za déšť

Na problém nedostatku vody a důsledky oteplování reaguje řada institucí. Papež František vydal encykliku o životním prostředí.Vláda vyzývá k šetření vodou a podporuje různé pro-jekty. Je třeba,abychom se aktivně zapojili a ukazovali šetrnost k přírodě. Zároveň bychom neměli zapomínat na modlitbu. Celé generace před námi se pravidelně a často modlívali za požehnání polím, za úrodu či za déšť.Zařazujme tyto prosby do přímluv s vědomím,že Bůh je pánem nad přírodou a že rád vyslyší prosby, když prosíme s opravdovou důvěrou.  ACO

 

Konference o evangelizaci 10.–11. 11. v Regionálním centru v Olomouci

Hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti. Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů.“ Také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím, jež se netočí kolem sebe, ale jsme křesťany, kteří s pokorou, láskou a odva-hou přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa. Všichni jsme pozváni stávat se částí církve vycházející, jak nás zve papež František. Konference chce povzbudit a inspirovat na cestě. Info a přihlášky: www.credonadacnifond.cz, nebo 725 062 300. P. Vojtěch Koukal

 

Afterparty po cyklopoutích do Fatimy

Začne v OÚ v Polešovicích v pátek v podvečer a v sobotu pokračuje cyklopoutí na Vele-hrad (9:00 mše sv.), Uh.Brod (A.Páně) a Sv.Hostýn (nocleh). Zájemcům sdělím víc.o.Rad.

web: http://farka.antiochia.cz;  [email protected];

( fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688

 

 

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (na neděli 3. září 2017)

Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života! V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria. Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, která přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“1 Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti. Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jana Pavla II. 13. května 1981. Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení přispěl papež k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí sv. Jana Pavla zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným výkladem. Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i v případě textů fatimského poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, aby předali toto poselství církvi, která je má ochraňovat a zvěstovat. Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme šanci proměnit svět. Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní poutí do Fatimy, nebo alespoň k modlitebnímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se k nám například zmíněnou modlitbou sv. Jana Pavla II. z roku 1984, kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněž tak zveme k účasti na pokračování této pouti díků, jímž bude  putování sochy P.Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme Českomoravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při vlastním organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude zakončeno o svátku P. Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci P.Marie.

Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci.

Ze srdce vám všem žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové